Podklady k 20. zasedání ZM Příbram dne 9. 11. 2020

0 0 0

 


Pozvánka na 20. zasedání Zastupitelstva města Příbram, které se koná dne 9. listopadu 2020 od 16:00 hod. v Estrádním sále v budově Divadla A. Dvořáka Příbram, Příbram VII, Legionářů 400

 
 

Program:

 

1  a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů 
    b) Schválení programu jednání
    c) Informace rady města
2. Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020, dokument
3. Odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva města Příbram a odměňování fyzických osob, které nejsou členy Zastupitelstva města Příbram za výkon funkce člena výboru zastupitelstva města, předsedy a člena komisí rady města a předsedy osadního výboru zastupitelstva města, dokument 
4. Stav požární ochrany ve městě Příbram za 1. pololetí 2020 – Požární řád města Příbram, dokument
5. Plán zimní údržby místních komunikací ve městě Příbrami pro období 2021 až 2025, dokument 
6. Koncepce cestovního ruchu města Příbram, dokument 
7. Návrh rozpočtového opatření – změny rozpočtu města na rok 2020, dokument
8. Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku z pobytu, dokument
9. Závěrečný účet Svazku obcí Podbrdského regionu za rok 2019, dokument 1, dokument 2
10. Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram za rok 2019, dokument 1, dokument 2
11. Závěrečný účet Svazku obcí pro vodovody a kanalizace za rok 2019, dokument 1, dokument 2
12. Zpráva  o  plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.07.2020 do 30.09.2020 včetně plnění usnesení ZM za minulá období, dokument
13. Žádost o dotaci – TJ AMASOMA Příbram, z. s., dokument
14. Ukončení členství v „Jihočeském vodárenském svazu“ a „Sdružení obcí, měst a dalších právnických osob Čechy nad zlato“, dokument
15. Žádost o prodej pozemku p. č. 4513/1 a části pozemku p. č. 4505/107 o výměře cca 72 m2 z celkové výměry 461 m2, oba v katastrálním území Příbram, dokument 
16. Žádost o prodej pozemku p. č. 3823 v katastrálním území Příbram, dokument 1, dokument 2, dokument 3
17. Žádost o směnu části pozemku p. č. 2604/106 za pozemky p. č. 2582/60, p. č.  2582/61, p. č. 2582/62 a p. č. 2582/63, vše v k. ú. Příbram, dokument
18. Směna pozemků p. č. 3810/4, p. č. 3810/19, p. č. 3810/49, p. č. 3810/50, p. č. 3810/57 a  p. č. 3812/328 za části pozemků p. č. 3810/1 a p. č. 3812/383, vše v k. ú. Příbram, dokument 1, dokument 2
19. Návrh společného prodeje částí pozemků par. č. 3162/1 a parc. č. 3167/2 a pozemku par. č. 3162/4, jehož součástí je budova č. p. 346, Příbram I, vše v k. ú. Příbram, dokument, dokument 2, dokument 3  
20. Návrh  na sepsání souhlasného prohlášení o nabytí vlastnického práva vydržením  částí pozemků v katastrálním území Příbram, dokument 
21. Žádost o prodej, případně pronájem části p. č. 604/1, části p. č. 604/4 a části p. č. 604/6, vše v k. ú. Březové Hory, dokument
22. Žádost o prodej části pozemku p. č. 179/30 o výměře  110 m2 z celkové výměry 16 699 m2 v katastrálním území Příbram, dokument 
23. Smlouva o úpravě vztahů k budované splaškové kanalizaci, dokument
24. Různé
25. Diskuse, interpelace, závěr 

Mgr. Jan Konvalinka, starostaPočet zobrazení: 2900 | Aktualizováno: 18. 11. 2020