Podklady k 21. zasedání ZM Příbram dne 7. 12. 2020

0 0 0

 


Pozvánka na 21. zasedání Zastupitelstva města Příbram, které se koná dne 7. prosince 2020 od 16:00 hod. v Estrádním sále v budově Divadla A. Dvořáka Příbram, Příbram VII, Legionářů 400
 

Program:

1 a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
1 b) Schválení programu jednání
1 c) Informace rady města
2) Stanovení nájemného společnosti 1. SčV, a. s., a plán investic do vodohospodářského majetku města na rok 2021, dokument
3) Schválení kalkulace vodného a stočného na rok 2021, dokument
4) Návrh termínů jednání Rady města Příbram a zasedání Zastupitelstva města Příbram na rok 2021, dokument
5) Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města Příbram, dokument
6) Návrh rozpočtu města Příbram na rok 2021, dokument, příloha 1, příloha 2, příloha 3, příloha 4, příloha 5, příloha 6, příloha 7, dodatek
7) Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, dokument
8) Spolek Prokop Příbram – žádost o změnu účelu dotace, dokument 
9) Vyúčtování programových dotací 2020, dokument
10) Žádost o individuální dotaci – ADRA, o. p. s., dokument
11) Generel parkování města Příbram, dokument
12) Generel dopravy města Příbram – analýza bezbariérovosti páteřních tras, dokument 
13) Generel dopravy města Příbram, dokument 
14) Žádost o směnu pozemku p. č. 4137/2, části  pozemku p. č. 4143/1 a části pozemku p. č. 4143/2, vše v k. ú. Příbram, za pozemky p. č. st. 73/3, p. č. 117/15, p. č. 117/17, vše v k. ú. Zdaboř, dokument, dokument, dokument 2, dokument 3
15) Žádost o směnu pozemku  p. č. 592/1 za pozemky p. č. 682/2, p. č. 683/3 a p. č. 658/2, vše v katastrálním území Lazec, dokument
16) Směna pozemků v k. ú. Březové Hory a v k. ú. Příbram pro chodník Anenská, dokument
17) Oznámení ČR ÚZSVM o prodeji pozemků p. č. 3073, p. č. 3074 a p. č. 3075, vše v k. ú. Příbram, formou elektronické aukce, dokument 
18) Návrh na bezúplatný převod  částí pozemků p. č. st. 58/7, p. č. 592/5, p. č. 593/2, p. č. 594/4a  pozemku p. č. 593/1, vše v k. ú. Březové Hory, do majetku města, dokument
19) Žádost  o  navýšení  finančních  prostředků  z  rozpočtu  města  na spolufinancování plánovaného  investičního záměru spolku SK SPARTAK Příbram, dokument
20) Návrh  společného  prodeje  částí  pozemků  parc. č. 3162/1  a parc. č. 3167/2 a pozemku parc. č. 3162/4, jehož součástí je budova č. p. 346, Příbram I, vše v k. ú. Příbram, dokument
21) HC Příbram – žádost o změnu účelu dotace, dokument
22) Různé
23) Diskuse, interpelace, závěr 

Mgr. Jan Konvalinka, starosta Počet zobrazení: 2630 | Aktualizováno: 06. 01. 2021