Podklady k 30. zasedání ZM Příbram dne 11. 10. 2021

0 0 0

                                                                                              

30. zasedání Zastupitelstva města Příbram, které se koná dne 11. října  2021 od 16:00 hod. v jednacím sále v Příbrami I, nám. T. G. Masaryka 121
 

 

Program: 

1 a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
   b) Schválení programu jednání
   c) Informace rady města
2) Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram za rok 2020, dokument
3) Závěrečný účet Svazku obcí Podbrdského regionu za rok 2020, dokument
4) Závěrečný účet Svazku obcí pro vodovody a kanalizace za rok 2020, dokument
5) 1. výběrové řízení v roce 2021 na poskytování zápůjček z Fondu zápůjček města Příbram, dokument
6) Stav požární ochrany ve městě Příbram za 1. pololetí 2021, dokument
7) Galerie Františka Drtikola Příbram – dodatek č. 1 zřizovací listiny, dokument
8) Žádost o souhlas města s poskytnutím finančních prostředků z vlastního rozpočtu na spolufinancování plánovaného investičního záměru spolku SK SPARTAK Příbram, dokument 1dokument 2, dodatek
9) Prodej části pozemku p. č. 971/1, jehož součástí je stavba č. p. 266, Příbram I a pozemku p. č. 972/3, to vše v k. ú. Příbram, dokument
10) Žádost o směnu části pozemku p. č. 32/1 za pozemek p. č. 32/2, oba v katastrálním území Zavržice, dokument  
11) Žádost o prodej části pozemku p. č. 321/1 o výměře cca 950 m2 a části pozemku p. č. 318/2 o výměře cca 560 m2, oba v katastrálním území Žežice, dokument
12) Žádost o prodej části pozemku p. č. 321/1 o výměře cca 1025 m2 z celkové výměry 4818 m2 v katastrálním území Žežice, dokument
13) Dvě žádosti o prodej části pozemku p. č. 715/137 v katastrálním území Březové Hory, dokument
14) Žádost o prodej části pozemku p. č. 158 v katastrálním území Kozičín, dokument
15) Návrh na výkup pozemků p. č. 2333/131 a p. č. 3183/16, oba v k. ú. Příbram, dokumentdodatek
16) Žádost o dotaci na projekt „Individuální dotace na dopravu pro žákovské týmy HC Příbram“, dokument
17) Opatření pro cyklisty Nový rybník – Drkolnov, dokument
18) Různé
19) Diskuse, interpelace, závěr  Počet zobrazení: 976 | Aktualizováno: 01. 10. 2021