Podklady k 39. zasedání ZM Příbram dne 20. 6. 2022

0 0 0

                                                                                                                                  


P o z v á n k a
na 39. zasedání Zastupitelstva města Příbram, které se koná dne 20. června 2022 od 16:00 hod. v jednacím sále v Příbrami I, nám. T. G. Masaryka, čp. 121.
 

 

Program:

1. a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů 
    b) Schválení programu jednání
    c) Informace rady města

2.  Zpráva o hospodaření města za rok 2021, závěrečný účet a účetní závěrka za období od 1.1.2021do 31.12.2021, dokument 1, dokument 2, dokument 3, dokument 4, dokument 5, dokument 6, dokument 7

3.  All Stars School – mateřská škola a základní škola, s.r.o. – žádost o finanční příspěvek, dokument

4.  Žádost o odkoupení bytové jednotky č. 101/15 vč. příslušného spoluvlastnického podílu 3563/94736 na společných částech budovy čp. 101 v Příbrami III a pozemcích par. č. 445/5, 445/6, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Příbram, obec Příbram, část obce Příbram III, dokument, dokument 2

5.  Zpráva o uplatňování Územního plánu Příbram, dokument

6.  Strategie sociálního začleňování města Příbram 2022–2025, dokument, dokument 2

7.  Výzva ke zjednání nápravy – Obecně závazná vyhláška o nočním klidu č. 1/2022, dokument

8.  Uzavření Memoranda o společném zájmu a postupu ve věci propojování vodárenských soustav a  spolupráce při přípravě opatření ke zvýšení zabezpečenosti dodávky pitné vody na území Středočeského kraje, okres Příbram, dokument

9.  Žádost o směnu pozemků v katastrálním území Zdaboř, dokument

10.  Žádost o odprodej části pozemku p. č. 715/80 o výměře cca 7 m2 z celkové výměry 3794 m2 v k. ú. Březové Hory, dokument

11.  1) Návrh na bezúplatný převod staveb uvedených v důvodové zprávě, 2) Návrh na úplatný převod závlahového systému a osvětlení dle důvodové zprávy, 3) Návrh na uzavření nové nájemní smlouvy mezi městem Příbram a spolkem SK SPARTAK Příbram, dokument, dokument 2, dokument 3 

12.  Prodej části pozemku p. č. 1376/4 v k. ú. Příbram, dokument

13.  Návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci hlučných činností v nevhodnou denní dobu, dokument

14.   Návrh na pořízení regulačního plánu pro lokalitu „Fantova louka“, dokument

15.   Memorandum o vzájemné spolupráci související s rozvojem místních částí města Příbram, dokument

16.  Různé

17.  Diskuse, interpelace, závěr 

 

 Mgr. Jan Konvalinka, starosta

 Počet zobrazení: 861 | Aktualizováno: 22. 06. 2022