Podklady k 5. zasedání ZM Příbram dne 25. 3. 2019

0 0 0

 

Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva města Příbram, které se koná dne 25. března 2019 od 16.00 hod. v jednacím sále v Příbrami I,  nám. T. G. Masaryka, čp. 121 (bývalá budova RD Příbram)
 

Program:

1 a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
1 b) Schválení programu jednání
1 c) Informace rady města
2) Dodatek č. 1 Jednacího řádu Zastupitelstva města Příbram, dokument
3) Dílčí opatření ke zvýšení informovanosti veřejnosti o činnosti volených orgánů města, dokument
4) Pozvánka na valnou hromadu společnosti THERMO Příbram a. s. v likvidaci, dokument
5) Uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Dubno, dokument
6) Dotace 2019 – Vrcholový sport, dokument
7) Dotace 2019 – Výchova a vzdělávání, dokument
8) Dotace 2019 – Kulturní aktivity, dokument
9) Dotace 2019 – Památky místního významu, dokument
10) Dotace 2019 – Zahraniční vztahy a meziobecní spolupráce, dokument
11) Dotace 2019 – Jednorázové sportovní akce, dokument
12) Dotace 2019 – Reprezentant ČR, dokument
13) Poskytnutí dotací na úseku požární ochrany na rok 2019 spolkům – sborům dobrovolných hasičů, dokument
14) Dotace 2019 – Životní prostředí, dokument
15) Dotace 2019 – oblast sociální, dokument
16) Dotace 2019 – oblast zdravotnictví, dokument
17) Žádost ze dne 01.03.2019, dokument
18) Návrh na bezúplatný převod části pozemku p. č. 600 v katastrálním území Lazec, dokument
19) Návrh na bezúplatný převod pozemků p. č. 4219/160 a p. č. 4219/161, oba v k. ú. Příbram, dokument 
20 1) Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram č. 638/2017/ZM ze dne 23.01.2017, 2) Informace ČR ÚZSVM o prodeji pozemku p. č. 447 v k. ú. Liha, a to formou výběrového řízení s aukcí, dokument
21) Dotace 2019 – Činnost sportovních organizací, dokument
22) Různé
23) Diskuse, interpelace, závěr 

Ing. Jindřich Vařeka, starosta



Počet zobrazení: 3315 | Aktualizováno: 13. 03. 2019