Podklady k 6. zasedání ZM Příbram dne 29. 4. 2019

0 0 0

 

Program:

1 a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
1 b) Schválení programu jednání
1 c) Informace rady města
2) I. výběrové řízení na poskytování zápůjček z Fondu zápůjček města Příbram (dále jen „FOZ“) na rok 2019, návrh na poskytnutí doporučených zápůjček, dokument
3) Změny rozpočtu – rozpočtová opatření města na rok 2019, dokument
4) Zpráva o činnosti Finančního výboru ZM Příbram za rok 2018, dokument
5) Plán práce Finančního výboru ZM Příbram na rok 2019, dokument
6) Vzdání se funkce přísedící Okresního soudu v Příbrami, dokument 
7) Osadní výbory města Příbram – volba členů a předsedy, dokument
8) Žádost nájemce o prodloužení lhůty k uzavření kupní smlouvy – prodej bytové jednotky č. 108/16 vč. spol. podílu v budově č. p. 108 v Příbrami III (nástavbový byt), dokument
9) Žádost o umírnění poplatku za zábor veřejného prostranství – atrakce, dokument
10) Dvě žádosti o prodej pozemků p. č. 925 a p. č. 3170/4, oba v katastrálním území Příbram, dokument
11) Žádost o prodej části pozemku p. č. 587/2 o výměře cca 1447 m2 z celkové výměry 3115 m2 v katastrálním území Podlesí nad Litavkou, dokument
12) Žádost o prodej pozemku p. č. 152/2 v katastrálním území Žežice, dokument 
13) Žádost o směnu pozemků v k. ú. Březové Hory a v k. ú. Příbram, dokument 
14) Žádost o prodej pozemku p. č. 3177/5 v katastrálním území Příbram, dokument
15) Žádost o prodej části pozemku p. č. 514/3, o výměře cca 9600 m2, z celkové výměry 17011 m2 v k. ú. Dubno, dokument 
16) Výkup pozemku p. č. 251/3 v katastrálním území Zdaboř, dokument
17) Osvobození od parkovného pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P, dokument
18) Časově navazující parkování v zónách – se započítáním již uhrazeného parkovného, dokument
19) Různé
20) Diskuse, interpelace, závěr 

Ing. Jindřich Vařeka, starostaPočet zobrazení: 2378 | Aktualizováno: 17. 04. 2019