Podklady k 7. zasedání ZM Příbram dne 20. 5. 2019

0 0 0

  

Pozvánka na 7. zasedání Zastupitelstva města Příbram, které se koná dne 20. května 2019 od 16.00 h v jednacím sále v Příbrami I,  nám. T. G. Masaryka, čp. 121 (bývalá budova RD Příbram)
 

Program:

1 a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
1 b) Schválení programu jednání
1 c) Informace rady města
2) Odstoupení Ing. Jindřicha Vařeky z funkce starosty a volba nového starosty
3) Uzavření kupní smlouvy o převodu nemovitých a movitých věcí ve vlastnictví města Příbram při společném prodeji s prodejem závodu úpadce Příbramská teplárenská a. s., dokument
4) Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.01.2019 do 31.03.2019 včetně plnění usnesení ZM za minulá období, dokument
5) Stanovení oddávajících pro volební období 2018–2022 - doplnění, dokument
6) Žádost Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje o poskytnutí finančního příspěvku, dokument 
7) Partnerství pro městskou mobilitu, z. s., dokument 
8) Návrh změny Obecně závazné vyhlášky o nočním klidu, dokument
9) Zřizovací listina – Městské kulturní centrum, dokument
10) Žádost o dotaci, dokument
11) Žádost o dotaci – Česká asociace skateboardingu, dokument
12) Žádost o prodej pozemku p. č. 40/2 v k. ú. Příbram, dokument
13) Žádost o zrušení předkupního práva k pozemkům p. č. 3102/75, p. č. 3102/89 a p. č. 3102/90, vše v k. ú. Příbram
14) Žádosti o prodej různých částí pozemku p. č. 2091/1 a příp. části pozemku p. č. 2091/26 v k. ú. Příbram, dokument
15) Žádost o prodej části pozemku p. č. 1599/1 a části pozemku p. č. 1505, oba v katastrálním území Příbram, dokument
16) Nabídka úplatného převodu pozemků p. č. 801/1, p. č. 807/1 a p. č. 807/2, vše v k. ú. Lazec, dokument
17) Různé
18) Diskuse, interpelace, závěr Počet zobrazení: 2236 | Aktualizováno: 13. 05. 2019