Podklady k 4. zasedání ZM Příbram dne 16. 1. 2023

0 0 0

 

Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva města Příbram, které se koná dne 16. ledna 2023 od 16.00 hod. v jednacím sále v Příbrami I, nám. T. G. Masaryka 121
 

 

Program:

1. a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
    b) Schválení programu jednání 
    c) Informace rady města

2. Sociální fond pro zaměstnance města Příbram, dokument

3. Návrh Plánu práce Finančního výboru Zastupitelstva města Příbram na rok 2023, dokument

4. Žádost o návratnou finanční výpomoc, dokument

5. Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva, dokument

6. Přísedící Okresního soudu v Příbrami, dokument, dokument

7. SK Sporting – žádost o změnu účelu dotace, dokument

8. Návrh na odpis nedobytné pohledávky vůči DLT Computer s.r.o. v likvidaci, dokument

9. Návrh na prodej pozemku p. č. 2521/119 v katastrálním území Příbram, dokument

10. Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram ze dne 06.12.2021, č. usn. 714/2021/ZM, dokument

11. Návrh plánu práce Kontrolního výboru Zastupitelstva města Příbram na rok 2023 do podkladů ZM dne 16.01.2023, dokument

12. Různé  

13. Diskuse, interpelace, závěr 

 Mgr. Jan Konvalinka, starostaPočet zobrazení: 734 | Aktualizováno: 29. 01. 2023