Podklady k 6. zasedání ZM Příbram dne 13. 3. 2023

0 0 0

Pozvánka na 6. zasedání Zastupitelstva města Příbram, které se koná dne 13. března 2023 od 16:00 hod.  v jednacím sále v Příbrami I, nám. T. G. Masaryka, čp. 121
 

Program: 

1.      a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů

         b) Schválení programu jednání

         c) Informace rady města

2.      Dopravní obslužnost příbramské MHD a příměstských linek, zajišťování a financování dopravní obslužnosti, dokument

3.      Přísedící Okresního soudu v Příbrami, dokument

4.      Odměňování předsedů a členů komisí a výborů, kteří nejsou členy ZM, dokument

5.      Osadní výbory města Příbram – volba členů a předsedy, dokument

6.      Výbor pro územní plánování – dovolba členů, dokument

7.      Cena města Příbrami 2023, dokument

8.      Návrh na výkup pozemků v katastrálním území Březové Hory, dokument

9.      Bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Příbram, dokument

10.   Žádost o uzavření smlouvy o budoucí kupní pro prodej části pozemků p. č. 2091/26 a p. č. 2091/46, oba v katastrálním území Příbram, dokument

11.   Narovnání vzájemných nároků a návrh smírného řešení – Stafer, s. r. o., a Ing. Ondřejek, dokument

12.   Návrh změny obecně závazné vyhlášky o nočním klidu, dokument

13.   Provozování vodohospodářského majetku – prodloužení stávajícího smluvního vztahu, další postup koncese, dokument 

14. Žádost o prodej části pozemku p. č. 2054 v katastrálním území Příbram se zřízením věcného břemene, dokument 

15.   Různé  

16.   Diskuse, interpelace, závěr 

 

 Mgr. Jan Konvalinka, starostaPočet zobrazení: 947 | Aktualizováno: 22. 03. 2023