Místní poplatek z pobytu

0 0 0

Místní poplatek z pobytu

Kde můžete záležitost vyřídit:
Městský úřad Příbram, Gen. R. Tesaříka 19 (naproti Sokolovně), 1. patro, č. dveří 206

Další potřebné doklady, informace apod.:
Výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list, občanský průkaz

Základní informace:

Poplatníkem poplatku z pobytu je osoba, která v obci není přihlášená.
Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda.

 

Postup:
Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 30 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu. Plátce je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt. Do evidenční knihy zapisuje údaje týkající se fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt.

 Dále viz čl. 4 a čl. 5 obecně závazné vyhlášky č. 11/2019 o místním poplatku z pobytu.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod.:
Plátce poplatku, který je poskytovatelem úplatného pobytu.  Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka.

Formulář

ke stažení zde:

Obecně závazná vyhláška č. 11/2019 ze dne 16. prosince 2019, o místním poplatku z pobytu

Přiznání k místnímu poplatku z pobytu

Právní předpis, podle kterého se postupuje:
Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 280/2009Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Místní poplatek:

Sazba poplatku činí 25 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.  Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 15. dne následujícího čtvrtletí.

Související:
Osvobození a úlevy čl. 8 vyhlášky č. 11/2019
Sankce viz čl. 9 vyhlášky č. 11/2019

Za správnost návodu odpovídá:
Alena Kolingerová

 Počet zobrazení: 1262 | Aktualizováno: 06. 01. 2020