Odbor občanských agend

Vedoucí odboru: JUDr. Emanuel Pavel
Sídlo: Generála Tesaříka 19, Příbram I - 1. patro (mapa)

Stav on-line       Elektronické objednání

Vedoucí oddělení evidence obyvatel: Renata Morová
Vedoucí oddělení matriky, obřadů a slavností: Helena Ziopulosová
Vedoucí občanských průkazů a cestovních dokladů: Marcela Vívodová

Návod k použití elektronického občanského průkazu, Portálu občana nebo datových schránek k elektronické komunikaci s úřady prostřednictvím těchto elektronických nástrojů   

Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. července 2018
Změny ve vydávání cestovních dokladů od 1. července 2018


Fronta na úřadě - jak ušetřit čas při vyřizování žádostí o cestovní doklady či občanské průkazy

Příjem žádostí o tyto doklady a následně jejich výdej zajišťuje agenda občanských průkazů a cestovních dokladů odboru občanských agend Městského úřadu Příbram v budově č.p. 19, ul. Gen. R. Tesaříka, Příbram I. Upozorňujeme, že úřední dny nejsou pouze v pondělí a ve středu, kdy je zde ve frontě velký počet žadatelů čekajících na vyřízení svých žádostí, ale též v úterý a ve čtvrtek.
(Úřední hodiny: pondělí a středa 08.00 - 17.00 hodin, úterý a čtvrtek 08.00 - 15.00 hodin, kdy poslední žadatel je odbavován 15 minut před jejich skončením. V případě velkého počtu čekajících může být elektronický systém pro příjem žádosti vypnut i 60 či 90 minut před skončením úředních hodin, aby všichni zaregistrovaní mohli být odbaveni).

Oddělení a samostatné agendy

Popis činnosti odboru:

V přenesené působnosti v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy:

 • komplexně zajišťuje výkon agendy evidence obyvatel, včetně správního řízení o žádostech na zrušení údaje o místě trvalého pobytu,
 • komplexně zajišťuje výkon agendy občanských průkazů a cestovních dokladů,
 • komplexně zajišťuje matriční činnost,
 • provádí správní řízení a vydává rozhodnutí
 • provádí vidimaci a legalizaci dokladů a úředních listin,
 • vede evidenci válečných hrobů,
 • projednává přestupky na úseku obrany České republiky,
 • plní úkoly na úseku krizového řízení, civilní ochrany a obrany státu,
 • zpracovává opatření pro mimořádné události a krizové stavy,
 • zajišťuje dílčí podklady pro zpracování a aktualizaci krizového plánu obce s rozšířenou působností,
 • plní úkoly na úseku ochrany utajovaných informací.

V samostatné působnosti zajišťuje agendy:

 • ztrát a nálezů,
 • místního názvosloví,
 • přidělování čísel popisných, evidenčních a orientačních,
 • slavností a jiných obřadů (vítání občánků),
 • zřizování jednotek sboru dobrovolných hasičů města a požární ochrany.


Počet zobrazení: 30379 | Aktualizováno: 17. 01. 2019