Oddělení majetkoprávní

Úřední hodiny

Pondělí8.00-12.00
13.00-17.00
Úterý8.00-11.00
12.00-15.00
Středa8.00-12.00
13.00-17.00
Čtvrtek8.00-11.00
12.00-15.00
Pátek8.00-11.00
0 0 0

Kontaktní osoby

Vedoucí oddělení: Bc. Petra Kramperová

Pracovníci oddělení: Jana Říčařová, Jana Řehořová, Hana Svajčíková 

Řešení majetkoprávních vztahů k nemovitostem
Bc. Petra KramperováJana ŘíčařováJana Řehořová, Hana Svajčíková 

Komplexní agenda věcných břemen
Hana SvajčíkováJana Řehořová

Oddělení majetkoprávní

 • Zabezpečuje činnost města – městského úřadu, v oblasti majetkoprávní.
 • V oblasti majetkoprávní činnosti zajišťuje úkony spojené se správou nemovitého majetku.
 • Zajišťuje majetkoprávní dispozice s majetkem města - pronájmy (včetně pronájmu pozemků za účelem realizace "předzahrádek"), pachty, prodeje, koupě, výpůjčky, darování a směny pozemků dle příslušných usnesení orgánů města.
 • Vyřizuje žádosti o zřízení věcných břemen (služebností) dle příslušných usnesení orgánů města.
 • Vypracovává smlouvy o pronájmu pozemků, smlouvy o propachtování pozemků, smlouvy o zřízení věcného břemene, smlouvy týkající se převodu nemovitostí a podobně.
 • Zajišťuje styk se státními orgány ve věcech majetkoprávních.
 • Vydává vyjádření vlastníka sousedních pozemků, v případech kdy je tímto vlastníkem město Příbram, a to na základě požadavku stavebního úřadu.
 • Po právní stránce řeší restituční nároky oprávněných osob a ostatní majetkové požadavky vůči městu, eviduje restituční žádosti.
 • Provádí inventarizaci nemovitého majetku města.
 • Provádí vidimaci a legalizaci ve věcech souvisejících s činností Odboru správy majetku.

Formulář

 
 
K žádosti o odprodej pozemku je vyžadováno vyjádření správců sítí z důvodu ověření existence sítí ve správě jednotlivých správců.
Sítě v majetku města Příbram (vodovodní a kanalizační řady, veřejné osvětlení) spravují 1. SčV, a.s. a Technické služby města Příbrami, p. o..
Optické kabely v majetku města Příbram se nachází v ulici Tyršova, Na Příkopech a Gen. R. Tesaříka, v Příbrami I (ve správě má Odbor informačních technologií).
 

 Kontaktní údaje správců sítí

Postup vyřizování žádosti

Předpokladem naprosté většiny majetkoprávních dispozic s majetkem města je zveřejnění tzv. záměru, tj. veřejného sdělení úmyslu města zcizit majetek města, směnit jej, darovat, pronajmout, propachtovat nebo poskytnout jako výpůjčku. Uvedený záměr bude zveřejněn na úřední desce po dobu min. 15, příp. až 30 dnů.
Následně Odbor správy majetku předloží žádost k projednání:

 • KOMISI PRO REALIZACI MAJETKU MĚSTA
 • RADĚ MĚSTA PŘÍBRAM,
 • ZASTUPITELSTVU MĚSTA PŘÍBRAM.
  Na jednání Zastupitelstva města Příbram je žadatel přizván.

Postup vyřizování žádosti - věcná břemena

Odbor správy majetku tuto žádost předloží k projednání:
RADĚ MĚSTA PŘÍBRAM.
Podmínkou uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, příp. smlouvy o smlouvě budoucí, která je potřebná pro stavební řízení, je schválení zřízení věcného břemene Radou města Příbram.

V případě uzavření smlouvy o smlouvě budoucí bude po kolaudaci stavby a zaměření rozsahu věcného břemene, na základě žádosti oprávněného, uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene a k nabytí práva odpovídajícího věcnému břemeni podán návrh na vklad do katastru nemovitostí. 

Základní platná právní úprava

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
 • vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů
 
Počet zobrazení: 17553 | Aktualizováno: 26. 04. 2023