Oddělení majetkoprávní

Vedoucí oddělení: Ing. Dagmar Kesslová
Pracovníci oddělení: Marie Vaněčková, Jana Říčařová, Jana Řehořová

Základní platná právní úprava:
- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
- vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

ODDĚLENÍ MAJETKOPRÁVNÍ
Zabezpečuje činnost města – městského úřadu, v oblasti majetkoprávní.
V oblasti majetkoprávní činnosti zajišťuje úkony spojené se správou nemovitého majetku.
Zajišťuje majetkoprávní dispozice s majetkem města - pronájmy (včetně pronájmu pozemků za účelem realizace "předzahrádek"), pachty, prodeje, koupě, výpůjčky, darování a směny pozemků dle příslušných usnesení orgánů města.
Vyřizuje žádosti o zřízení věcných břemen (služebností) dle příslušných usnesení orgánů města.
Vypracovává smlouvy o pronájmu pozemků, smlouvy o propachtování pozemků, smlouvy o zřízení věcného břemene, smlouvy týkající se převodu nemovitostí a podobně.
Zajišťuje styk se státními orgány ve věcech majetkoprávních.
Vydává vyjádření vlastníka sousedních pozemků, v případech kdy je tímto vlastníkem město Příbram, a to na základě požadavku stavebního úřadu.
Po právní stránce řeší restituční nároky oprávněných osob a ostatní majetkové požadavky vůči městu, eviduje restituční žádosti.
Provádí inventarizaci nemovitého majetku města.
Provádí vidimaci a legalizaci ve věcech souvisejících s činností Odboru správy majetku.

Řešení majetkoprávních vztahů k nemovitostem:

Ing. Dagmar KesslováJana Říčařová, Marie Vaněčková, Jana Řehořová,

Formulář - žádost o prodej, nájem, pacht pozemku, příp. vyjádření vlastníka sousedního pozemku

Komplexní agenda věcných břemen:
Marie Vaněčková, Jana Řehořová

Formulářžádost o zřízení služebnosti (věcného břemene)

 

K žádosti o odprodej pozemku je vyžadováno vyjádření správců sítí z důvodu ověření existence sítí ve správě jednotlivých správců.
Kontaktní údaje správců sítí:
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno (https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-stanovisko)
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 49 Děčín (www.cezdistribuce.cz).
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 (www.cetin.cz/web/guest/vyjadrovani-o-existenci-siti).
1. Středočeská vodárenská a.s., Novohospodská ul. 93, 261 01 Příbram IX – Nová Hospoda (www.1scv.cz).
Energo Příbram, s.r.o., Obecnická 269, 261 01 Příbram I (e-mail: fichna@ptpb.cz).
Technické služby města Příbrami,p.o. (veřejné osvětlení ve vlastnictví města Příbram) Čs. armády 6, 261 01 Příbram IV (e-mail: pozemky@ts-pb.cz).

Postup vyřizování žádosti:
Předpokladem naprosté většiny majetkoprávních dispozic s majetkem města je zveřejnění tzv. záměru, tj. veřejného sdělení úmyslu města zcizit majetek města, směnit jej, darovat, pronajmout, propachtovat nebo poskytnout jako výpůjčku. Uvedený záměr bude zveřejněn na úřední desce po dobu min. 15, příp. až 30 dnů.
Následně Odbor správy majetku předloží žádost k projednání:
- KOMISI PRO REALIZACI MAJETKU MĚSTA
- RADĚ MĚSTA PŘÍBRAM,
- ZASTUPITELSTVU MĚSTA PŘÍBRAM.
Na jednání Zastupitelstva města Příbram je žadatel přizván.

 Postup vyřizování žádosti - věcná břemena:
Odbor správy majetku tuto žádost předloží k projednání:
- RADĚ MĚSTA PŘÍBRAM.
Podmínkou uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, příp. smlouvy o smlouvě budoucí, která je potřebná pro stavební řízení, je schválení zřízení věcného břemene Radou města Příbram.
V případě uzavření smlouvy o smlouvě budoucí bude po kolaudaci stavby a zaměření rozsahu věcného břemene, na základě žádosti oprávněného, uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene a k nabytí práva odpovídajícího věcnému břemeni podán návrh na vklad do katastru nemovitostí.
 
 
Počet zobrazení: 11907 | Aktualizováno: 12. 06. 2019