Oddělení správy majetku

Úřední hodiny

Pondělí8.00-12.00
13.00-17.00
Úterý8.00-11.00
12.00-15.00
Středa8.00-12.00
13.00-17.00
Čtvrtek8.00-11.00
12.00-15.00
Pátek8.00-11.00
0 0 0

Kontaktní osoby

Vedoucí oddělení: Věra Nováková, DiS.

Pracovníci oddělení
Jana Vašková

Popis činnosti oddělení správy majetku

 • Zajišťuje, organizuje, kontroluje a odpovídá za výkon technických činností v oblasti správy objektů v majetku města, které jsou spravované Odborem správy majetku (OSM).
 • Zajišťuje údržbu a organizuje provádění oprav svěřeného majetku. Plánuje a provádí pravidelné prohlídky svěřeného majetku, vede záznamy, dokumentaci a podává návrhy na provádění oprav a údržby.
 • Zajišťuje náhradní díly, plány prohlídek, údržeb a běžných a středních oprav svěřeného majetku.
 • Navrhuje a posuzuje systémy ochrany objektů a navrhuje doplňující technické a organizační opatření.
 •  Odpovídá za zajištění technické správy objektů v rozsahu: stavebních činností, rozvodů vody, kanalizace, slaboproudých zařízení.
 • Odpovídá za zastupování města ve věcech technických ve smluvních vztazích týkajících se dodavatelských smluv na poskytování dodávek vody, elektřiny, plynu, aj. do objektů ve vlastnictví města.
 • Shromažďuje a zpracovává oznámení na požadavky na provádění oprav a údržby, které následně postupuje k vyřízení Odboru investic a rozvoje města.
 • Zpracovává návrhy ročních a výhledových plánů rekonstrukce, oprav a údržby spravovaných objektů.
 • Při zjištění pojistné události provádí hlášení Odboru ekonomickému a zajišťuje zpracování a předání podkladů pro plnění pojišťovny.
 • Vede evidenci spravovaných objektů.
 • Zajišťuje revizní zprávy a kontroly včetně odstranění zjištěných závad.
 • Zajišťuje běžné provozní a úklidové práce a doplňkové služby.
 • Vyplňuje statistické výkazy pro potřeby oprávněných institucí.
 • Provádí inventarizaci nemovitého majetku města.
 • Zajišťuje majetkoprávní dispozice s majetkem města – pronájmy, výpůjčky, prodeje, koupě nemovitého a movitého majetku dle příslušných usnesení orgánů města.
 • Vyřizuje žádosti o zřízení věcných břemen (služebností) dle příslušných usnesení orgánů města.
 • Vypracovává smlouvy o pronájmu prostor, smlouvy o výpůjčce prostor, smlouvy o zřízení věcného břemene, smlouvy týkající se převodu nemovitostí a podobně.
 • Kontroluje plnění a dodržování podmínek vyplývajících z uzavřených smluvních vztahů.
 • Provádí výpočet nájemného a vystavuje evidenční listy.
 • Provádí rozúčtování služeb souvisejících s užíváním nebytových prostor.
 • Provádí technickoekonomické hodnocení efektivnosti investic včetně návrhů opatření na změny
  -       zpracovává koncepce v oblasti energetické politiky města,
  -       tvoří energetické plány a realizuje příslušná opatření,
  -       zajišťuje energetický management pro městský úřad a příspěvkové organizace zřízené městem,
  -       realizuje smluvní management, vyhotovuje návrhy smluvních vztahů s dodavateli energií, kontroluje dodržování těchto smluv,
  -       provádí konzultační činnost při přípravě investičních projektů v energetice.
  Vykonává hospodářsko-správní činnost v rámci odboru.
 • Zajišťuje krátkodobý pronájem prostor v budovách města Příbram, za cenových podmínek, které vychází ze Směrnice č. 1/2011, o poskytování krátkodobého pronájmu prostor v budovách města Příbram ze dne 01.06.2011, ve znění pozdějšího dodatku č. 1 ze dne 17.01.2017.

  Nájemné je stanoveno včetně DPH takto:

  1. jednací sál, nám. T. G. Masaryka č. p. 121, Příbram I
  akce do 1 hodiny včetně                     1.300,00 Kč
  každá další hodina i započatá               200,00 Kč
  úklid                                                       850,00 Kč
  kuchyňka                                               200,00 Kč

  2. jednací místnost ve 2. nadzemním podlaží vlevo ve 2. pavilonu v levé části areálu v Příbrami VII, Žežická č. p. 193
  za každou i započatou hodinu              185,00 Kč.

Řešení správy nemovitých věcí

Formulářžádost o pronájem, prodej, výpůjčku prostor (objektu)

Objekty ve správě:

 

 • Příbram I – nám. T. G. Masaryka 1, Na Příkopech 105, Tyršova 108, Jiráskovy sady 113, Jiráskovy sady 114, nám. T. G. Masaryka 121, Jinecká 324
 • Příbram II – Jinecká 45
 • Příbram III – Dlouhá 163
 • Příbram IV – Nádražní 375
 • Příbram VI – nám. J. A. Alise 1
 • Příbram VII – Žežická 193, Legionářů 400
 • Příbram VIII – č.p. 39 (býv. Junior klub), Školní 48

Jana Vašková

 • Příbram I – Gen. R. Tesaříka 19, Hradební 67, Na Příkopech 104, Tyršova 106, nám. T. G. Masaryka 107  
 • Příbram II – Jiráskovy Sady 41, Balbínova 328
 • Příbram IV – Čs. armády 145
 • Příbram VI – Důl Marie 282, Důl Marie 653
 • Příbram VII – Komenského 531, Bratří Čapků 537
 • Příbram VIII – Školní 129-147
 • Žežice – Žežice 7 (býv. restaurace u Chudáčka)
 • Hasičské zbrojnice

Řešení technickoekonomického hodnocení efektivnosti investic včetně návrhů opatření na změny.

 Základní platné právní úpravy

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon),
 • vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 85/1978 Sb., Českého úřadu bezpečnosti práce o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení,
 • vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.

 Počet zobrazení: 11164 | Aktualizováno: 18. 07. 2024