Oddělení správy majetku

 

Vedoucí oddělení: Věra Nováková, DiS.

Pracovníci oddělení: 
Ing. Sára Rotterová –  technik
Kateřina Kostková – technikPopis činnosti oddělení správy majetku
Zajišťuje, organizuje, kontroluje a odpovídá za výkon technických činností v oblasti správy objektů v majetku města, které jsou spravované Odborem správy majetku (OSM).
Zajišťuje údržbu a organizuje provádění oprav svěřeného majetku. Plánuje a provádí pravidelné prohlídky svěřeného majetku, vede záznamy, dokumentaci a podává návrhy na provádění oprav a údržby.
Zajišťuje náhradní díly, plány prohlídek, údržeb a běžných a středních oprav svěřeného majetku.
Navrhuje a posuzuje systémy ochrany objektů a navrhuje doplňující technické a organizační opatření.
-       Odpovídá za zajištění technické správy objektů v rozsahu: stavebních činností, rozvodů vody, kanalizace, slaboproudých zařízení,
-       odpovídá za zastupování města ve věcech technických ve smluvních vztazích týkajících se dodavatelských smluv na poskytování dodávek vody, elektřiny, plynu, aj. do objektů ve vlastnictví města,
-       shromažďuje a zpracovává oznámení na požadavky na provádění oprav a údržby, které následně postupuje k vyřízení Odboru investic a rozvoje města,
-       zpracovává návrhy ročních a výhledových plánů rekonstrukce, oprav a údržby spravovaných objektů,
-       při zjištění pojistné události provádí hlášení Odboru ekonomickému a zajišťuje zpracování a předání podkladů pro plnění pojišťovny,
-       vede evidenci spravovaných objektů,
-       zajišťuje revizní zprávy a kontroly včetně odstranění zjištěných závad,
-       zajišťuje běžné provozní a úklidové práce a doplňkové služby,
-       vyplňuje statistické výkazy pro potřeby oprávněných institucí,
-       provádí inventarizaci nemovitého majetku města.
Zajišťuje majetkoprávní dispozice s majetkem města – pronájmy, výpůjčky, prodeje, koupě nemovitého a movitého majetku dle příslušných usnesení orgánů města.
Vyřizuje žádosti o zřízení věcných břemen (služebností) dle příslušných usnesení orgánů města.
Vypracovává smlouvy o pronájmu prostor, smlouvy o výpůjčce prostor, smlouvy o zřízení věcného břemene, smlouvy týkající se převodu nemovitostí a podobně.
Kontroluje plnění a dodržování podmínek vyplývajících z uzavřených smluvních vztahů.
Provádí výpočet nájemného a vystavuje evidenční listy.
Provádí rozúčtování služeb souvisejících s užíváním nebytových prostor.
Zajišťuje provoz, opravy a údržbu objektu Rekreačního zařízení Granit.
Provádí technickoekonomické hodnocení efektivnosti investic včetně návrhů opatření na změny
-       zpracovává koncepce v oblasti energetické politiky města,
-       tvoří energetické plány a realizuje příslušná opatření,
-       zajišťuje energetický management pro městský úřad a příspěvkové organizace zřízené městem,
-       realizuje smluvní management, vyhotovuje návrhy smluvních vztahů s dodavateli energií, kontroluje dodržování těchto smluv,
-       provádí konzultační činnost při přípravě investičních projektů v energetice.
Vykonává hospodářsko-správní činnost v rámci odboru.

Řešení správy nemovitých věcí:
Kateřina Kostková, Ing. Sára Rotterová

Formulářžádost o pronájem, prodej, výpůjčku prostor (objektu)

Objekty ve správě technika:
Ing. Sára Rotterová
Příbram I – nám. T. G. Masaryka 1, Na Příkopech 105, Tyršova 108, Jiráskovy sady 113, Jiráskovy sady 114, nám. T. G. Masaryka 121, Jinecká 324
Příbram II – Jinecká 45
Příbram III – Dlouhá 163
Příbram IV – Nádražní 375
Příbram VI – nám. J. A. Alise 1
Příbram VII – Žežická 193, Legionářů 400
Příbram VIII – č.p. 39 (býv. Junior klub), Školní 48

Kateřina Kostková
Příbram I – Gen. R. Tesaříka 19, Hradební 67, Na Příkopech 104, Tyršova 106, nám. T. G. Masaryka 107, Plynárenská 346, Primáře Václava Trnky 350, Primáře Václava Trnky 351
Příbram II – Jiráskovy Sady 41, Balbínova 328
Příbram IV – Čs. armády 145
Příbram VI – Důl Marie 282, Důl Marie 653
Příbram VII – Komenského 531, Bratří Čapků 537
Příbram VIII – Školní 129-147
Žežice – Žežice 7 (býv. restaurace u Chudáčka)
Hasičské zbrojnice
Chata Granit

Řešení technickoekonomického hodnocení efektivnosti investic včetně návrhů opatření na změny

Provádění hospodářsko-správních činností v rámci odboru a vydávání poukazů na chatu Granit
Věra Nováková, DiS.

Základní platné právní úpravy:  

  • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon),
  • vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláška č. 85/1978 Sb., Českého úřadu bezpečnosti práce o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení,
  • vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.

 Počet zobrazení: 7542 | Aktualizováno: 18. 11. 2020