Vybrané informace ze zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

0 0 0

 

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon) nově rozděluje stacionární zdroje znečištění na zákonem vyjmenované (uvedené v jeho příloze č. 2) a na stacionární zdroje v zákoně neuvedené (dříve malé resp. střední zdroje).

Stacionárním zdrojem znečištění je, dle zákona, technicky nadále nedělitelná jednotka (kamna, kotel, technologické zařízení, apod.) nebo činnost, které znečišťují nebo by mohly znečišťovat ovzduší.

  

Povinnosti provozovatele stacionárního zdroje

Provozovatel stacionárního zdroje je mimo jiné povinen

 • provozovat stacionární zdroj v souladu s podmínkami pro provoz tohoto stacionárního zdroje stanovenými zákonem, jeho prováděcími předpisy a výrobcem,
 • dodržovat emisní limity, technické podmínky provozu a přípustnou tmavost kouře,
 • spalovat ve stacionárním zdroji pouze paliva, která splňují požadavky na kvalitu paliv stanovené prováděcím právním předpisem a jsou určená výrobcem stacionárního zdroje nebo paliva uvedená     v povolení provozu,
 • v souladu s § 17 odst. 2 zákona umožnit osobám pověřeným obecním úřadem obce s rozšířenou působností přístup ke stacionárnímu zdroji a jeho příslušenství, používaným palivům a surovinám a technologiím souvisejícím s provozem nebo zajištěním provozu stacionárního zdroje, za účelem kontroly dodržování povinností podle tohoto zákona. 
 • provádět jednou za tři roky prostřednictvím odborně způsobilé osoby, která byla proškolena výrobcem zdroje, kontrolu technického stavu a provozu zdroje na pevná paliva o příkonu 10 až 300 kW sloužícího jako zdroj ústředního vytápění.  Seznam těchto osob je uveden na odkaze: http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php,
 •  nejpozději od 1.9.2022 provozovat jako zdroj uvedený v předcházejícím odstavci pouze zdroj emisní třídy 3 a vyšší.

 

Povinnosti provozovatele vyjmenovaného stacionárního zdroje

Provozovatel stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2  (např. provozovatel kotelen s celkovým tepelným příkonem kotlů větším než 300 kW, zpracovatel dřeva s roční spotřebou materiálu větší než 150 m3, provozovatel čerpacích stanic benzinu apod.) je dle § 17 odst. 3 zákona, kromě jiného, dále povinen

 •  provozovat stacionární zdroj pouze na základě a v souladu s povolením provozu, které vydává příslušný krajský úřad
 •  zjišťovat úroveň znečišťování (měřit emise) podle § 6 odst. 1 zákona,
 •  vést provozní evidenci o stálých a proměnných údajích o stacionárním zdroji, popisujících tento zdroj a jeho provoz a o údajích o vstupech a výstupech z tohoto zdroje a každoročně ohlašovat údaje souhrnné provozní evidence prostřednictvím integrovaného systému ohlašovacích povinností (ISPOP).  Provozní evidenci je povinen uchovávat po dobu alespoň 3 let v místě provozu stacionárního zdroje tak, aby byla k dispozici pro kontrolu.

Zjišťování úrovně znečišťování měřením popř. výpočtem provádí provozovatel v intervalech uvedených v § 3 vyhlášky č. 415/2012 Sb.

Provozovatel je povinen měření emisí oznámit nejméně 5 pracovních dnů předem České inspekci životního prostředí (dle § 6 odst. 7 zákona ) a následně inspekci protokol o měření do 90 dnů předložit (viz § 17 odst. 3 písm. h) zákona).

Dále dle § 41 odst. 6 zákona, provozovatel vyjmenovaného zdroje, který byl uveden do provozu před nabytím účinnosti zákona a který nemá vydané povolení podle § 17 odst. 1 písm. d) zákona č. 86/2002 Sb., byl povinen požádat o povolení provozu podle zákona do 1 roku ode dne nabytí jeho účinnosti (tzn. do 31.8.2013). 

Nejčastější přestupky provozovatelů zdrojů znečištění a výše možné pokuty

 Provozovatel se dopustí přestupku tím, že: 

 •  v otevřeném ohništi spaluje jiné materiály než suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami
 • neprovozuje stacionární zdroj v souladu s podmínkami pro provoz tohoto stacionárního zdroje stanovenými zákonem, jeho prováděcími právními předpisy a výrobcem
 • jako provozovatel stacionárního zdroje nedodržuje přípustnou tmavost kouře
 • spaluje ve stacionárním zdroji jiná paliva než paliva určená výrobcem stacionárního zdroje
 • nepředloží na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností potvrzení o provedení "tříleté kontroly kotle".

Za uvedené přestupky lze fyzické osobě uložit pokutu až  50 000 ,-Kč.

Právnické a podnikající fyzické osobě až 10 000 000,- Kč.

 

Poplatek za znečišťování

Poplatníkem poplatku za znečišťování ovzduší je provozovatel stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k zákonu. Poplatku nepodléhají neuvedené zdroje  jako jsou např. kotle  o jmenovitém tepelném příkonu do 0,3 MW, čerpací stanice nafty, provozovny se spotřebou organických rozpouštědel do 0,6 t/rok apod.

Od poplatku za znečišťování se osvobozují provozovatelé zdrojů  u kterých celková výše poplatků za poplatkové období činí méně než 50 000 Kč.

 

Zpracoval: Ing. Petr MilecPočet zobrazení: 6550 | Aktualizováno: 03. 10. 2022