Ochrana ovzduší

Úřední hodiny

Pondělí8.00-12.00
13.00-17.00
Středa8.00-12.00
13.00-17.00
Pátek8.00-10.00

Adresa

U Nemocnice 19B, Příbram I

Zobrazit v:   Google maps  |   Mapy.cz  |   Apple Maps  

0 0 0

Kontakty

Ing. Petr Milec
tel. 318 402 477, e-mail: petr.milec@pribram.eu

Další informace

Seznam činností

Dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen zákon), vykonává správní činnost na úseku ochrany ovzduší:

  • je dotčený správní orgán v územním, stavebním a kolaudačním řízení z hlediska ochrany ovzduší;
  • vydává závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 zákona (dále jen nevyjmenované zdroje);
  • zpřístupňuje informace o podaných žádostech o závazné stanovisko a o závazných stanoviscích, která byla vydána na základě těchto žádostí;
  • kontroluje plnění povinností provozovatelů stacionárních zdrojů vyplývajících ze zákona;
  • kontroluje, zda v otevřeném ohništi nedochází ke spalování jiného než suchého materiálu neznečištěného chemickými látkami;
  • kontroluje, zda ve stacionárních zdrojích nedochází k pálení jiných materiálů a paliv než těch, které jsou určeny výrobcem stacionárního zdroje nebo uvedeny v povolení provozu;
  • přijímá podněty a upozornění na porušování zákona a v rozsahu svých kompetencí provádí šetření;
  • provozovatelům stacionárních zdrojů, kteří neplní povinnosti stanovené zákonem, ukládá nápravná opatření popřípadě vydává rozhodnutí o zastavení provozu stacionárního zdroje;
  • projednává přestupky fyzických osob a ukládá pokuty;
  • projednává správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob spáchaných v souvislosti s provozováním nevyjmenovaných zdrojů a ukládá pokuty.


Počet zobrazení: 6615 | Aktualizováno: 04. 10. 2022