Oddělení vodního hospodářství

Úřední hodiny

Pondělí8.00-12.00
13.00-17.00
Středa8.00-12.00
13.00-17.00
Pátek8.00-10.00

Adresa

Plzeňská 134, Příbram I (Dům Natura)

Zobrazit v:   Google maps  |   Mapy.cz  |   Apple Maps  

0 0 0

Kontakty

Vedoucí:
Ing. Hana Mrkáčková, tel. 318 402 484, e-mail: hana.mrkackova@pribram.eu

Pracovníci oddělení:  
Ing. Miloš Dubovský, tel. 318 402 482, e-mail: milos.dubovsky@pribram.eu 
Ing. Anna Michálková, tel. 318 402 483, e-mail: anna.michalkova@pribram.eu

Návody a formuláře ke stažení

Seznam činností

Výkon státní správy vodoprávního úřadu ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách:

 • upravuje, omezuje, popřípadě zakazuje obecné nakládání s povrchovými vodami;
 • povoluje pro potřeby právnických osob a podnikatelů veškeré nakládání s vodami (např. odběr, vzdouvání, popř. akumulace povrch. vod, využívání energetického potenciálu, využívání vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popř. jiných živočichů za účelem podnikání, jiné nakládání, vypouštění odpadních vod, čerpání povrch. a podzemních vod za účelem získání tepelné energie…);
 • povoluje pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) odběr a jiné nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami;
 • povoluje jednotlivým občanům nakládání s vodami;
 • vydává povolení k některým činnostem (např. vysazování keřů nebo stromů v záplavových územích, těžba písku, štěrku, bahna z koryt vodních toků, geologické práce v záplavových územích, vrácení vodního toku do původního koryta,…);
 • vydává vodním dílům stavební povolení, vodní díla kolauduje;
 • vydává povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace;
 • vydává souhlas ke stavbám, zařízením nebo činnostem, které mohou ovlivnit vodní poměry (případy kdy není třeba povolení) – např. zřizování dálkových potrubí, podzemní skladování látek, skládky;
 • vydává souhlas ke stavbám, těžbě nerostů nebo k terénním úpravám v záplavových územích, ke stavbám ve vzdálenosti do 15 m od vzdušné paty ochranné hráze vodního toku, ke stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů, ke stavbám jednotlivých obytných budov a k terénním úpravám v záplavových územích neovlivňujícím odtokové poměry;
 • vydává souhlas ke stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů;
 • vydává vyjádření k umístění, provedení, změně nebo odstranění stavby nebo zařízení nebo činnosti, pokud takový záměr může ovlivnit vodní poměry, energetický potenciál, jakost nebo množství povrch. nebo podzemních vod;
 • vydává rozhodnutí a stanovení, změně nebo zrušení ochranných pásem vodních zdrojů;
 • schvaluje havarijní plán možného ohrožení povrch. a podzemních vod při nakládání se závadnými látkami;
 • řídí práce při zneškodňování vodohospodářských havárií;
 • vydává povolení k vrácení vodního toku do původního koryta;
 • rozhoduje v pochybnostech zda jde o vodní dílo; - rozhoduje v pochybnostech o rozsahu povinnosti vlastníka pozemků nebo sousedních pozemků, na kterých je stavba k vodohospodářským melioracím umístěna;
 • na návrh vlastníka vodního díla rozhoduje o stanovení ochranných pásem;
 • ukládá povinnost zpracovat a předložit ke schválení manipulační, popř. provozní řád vodního díla;
 • rozhoduje o změně kategorie vodního díla, rozsahu TBD, podmínek jeho zajišťování;
 • je povodňovým orgánem - v době mimo povodeň;
 • vymezuje aktivní zónu záplavového území, stanovuje omezující podmínky v záplavovém území (mimo významných vodních toků);
 • potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků pozemků a staveb;
 • zpracovává povodňový plán obce a obce s rozšířenou působností;
 • provádí povodňové prohlídky;
 • vykonává vodoprávní dozor na dodržování zákona, ukládá pokuty za porušení zákona.

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích:

 • rozhoduje o povinnosti veřejné služby;
 • schvaluje kanalizační řády;
 • může povolit v ochranném pásmu vodovodních řádů a kanalizačních stok činnosti (zemní práce, umísťování staveb, vysazování trvalých porostů,…), pokud vlastník nebo provozovatel vodovodu nebo kanalizace nevydal k těmto činnostem souhlas;
 • ukládá pokuty za porušení zákona.

 Počet zobrazení: 20432 | Aktualizováno: 09. 03. 2022