Změna č. 2 Územního plánu Příbram

0 0 0

 

Schválení pořízení zastupitelstvem: 14.02.2022, usn. č. 748/2022/ZM
Projektant změny: Ing. arch. Ivan Plicka, ČKA 00 256
Obsah změny

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍBRAM

MěÚ Příbram, Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování (dále jen „pořizovatel“) dle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), v platném znění, pořizuje Změnu č. 2 Územního plánu Příbram (dále jen „změna“).

V souladu s § 55b stavebního zákona pořizovatel oznamuje konání veřejného projednání návrhu změny, které se uskuteční dne 27.07.2023 (čtvrtek) od 9:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Příbram, Tyršova 108 (hlavní budova radnice, 2. patro).

 Návrh změny je veřejně k nahlédnutí na MěÚ Příbram, odboru Stavební úřad a územní plánování, odd. územního plánování a dále na webu www.pribram.eu (níže).

 Každý může uplatnit k návrhu změny připomínku ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání (§ 55b odst. 2 stavebního zákona).

 Vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou uplatnit k návrhu změny námitku ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání. V námitce musí být uvedeno odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva, a musí být vymezeno území dotčené námitkou (§ 55b odst. 2, § 52 odst. 2 stavebního zákona).

 Dotčené orgány uplatní k návrhu změny stanovisko ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání (§ 55b odst. 2 stavebního zákona).

Změna č. 2 ÚP Příbram - návrh - výkres základního členění
Změna č. 2 ÚP Příbram - návrh - hlavní výkres
Změna č. 2 ÚP Příbram - návrh - hlavní výkres - dopravní infrastruktura
Změna č. 2 ÚP Příbram - návrh - výkres VPS, VPO
Změna č. 2 ÚP Příbram - návrh - výkres záborů ZPF
Změna č. 2 ÚP Příbram - návrh - výkres záborů ZPF (legenda)
Změna č. 2 ÚP Příbram - návrh - koordinační výkres
Změna č. 2 ÚP Příbram - návrh - textová část
Příloha č. 1- srovnávací text
Příloha č. 2 - koordinační výkres - úplné znění

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připomínky, námitky a stanoviska budou v uvedených termínech uplatněny písemnou formou na adresu pořizovatele, tzn. MěÚ Příbram, Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, Tyršova 108, 261 19 Příbram I. K později uplatněným připomínkám, námitkám a stanoviskům se nepřihlíží.

 

 

 Počet zobrazení: 1223 | Aktualizováno: 11. 07. 2022