Změna stavby před dokončením

Úřední hodiny

Pondělí8.00-12.00
13.00-17.00
Středa8.00-12.00
13.00-17.00
Pátek8.00-10.00

Kontakt

Adresa

Na Příkopech 105, Příbram I, 1. patro

Zobrazit v:   Google maps  |   Mapy.cz  |   Apple Maps  

0 0 0

Kde můžete záležitost vyřídit

Odbor Stavební úřad a územní plánování MěÚ Příbram

Základní informace

Změnu stavby před jejím dokončením lze povolit před zahájením stavby nebo v průběhu provádění stavby. Změnu stavby před jejím dokončením lze povolit jen v souladu s územním rozhodnutím nebo jiným úkonem nahrazujícím územní rozhodnutí; vyžaduje-li změna stavby před jejím dokončením změnu územního rozhodnutí, je možné rozhodnout o této změně ve spojeném řízení. Stavební úřad může na žádost stavebníka nebo jeho právního nástupce povolit změnu stavby před jejím dokončením.

Další potřebné doklady, informace, apod.

Vyplněná žádost + další doklady uvedené v části B formuláře žádosti

Formulář

je k dispozici na stavebním úřadu, Na Příkopech 105, Příbram I
nebo ke stažení zde: Žádost o změnu stavby před dokončením

Právní předpis, podle kterého se postupuje

  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, stavební zákon.
  • Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
  • Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.
  • Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

Související právní předpisy

  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Další informace

Na stránkách stavebního úřadu - zde

Za správnost návodu odpovídá

Ing. Petr Nováček - referent stavebního úřadu

 

 

 Počet zobrazení: 12141 | Aktualizováno: 29. 09. 2013