Program územního rozvoje 2007-2013

0 0 0

Zastupitelstvo města Příbram projednalo a schválilo na svém zasedání dne 11.10.2006 usnesením č. 2099/2006/ZM ucelený koncepční dokument „ Program územního rozvoje města Příbram“ (PÚR), který se stal základním rozvojovým plánem města pro příští období 2007 -2013.

Jeho hlavním smyslem je aktualizace cílů města pro jeho celkový rozvoj – strategická část materiálu - a také vytvoření databáze projektových námětů, která přispěje ke zvýšení možností čerpání různých finančních pomocí, grantů a podobných intervencí jak pro město samé, tak pro ostatní subjekty, které na území města působí, např.podnikatelské subjekty v široké škále oborů, školy, nestátní neziskové organizace, sdružení, spolky atd. Teprve realizací těchto námětů, uskutečněním konkrétních akcí, aktivit a projektů jsou skutečně naplňovány cíle všech rozvojových plánů a strategií, tedy i tohoto rozvojového plánu města Příbram s pěti prioritními oblastmi: infrastruktura, podnikání a cestovní ruch, ochrana a tvorba životního prostředí a regenerace životního prostoru, lidské zdroje, partnerství.

Externím zpracovatelem PÚR byla Kancelář ekonomického a finančního poradenství České Budějovice, která s městem spolupracovala již dříve na řadě konkrétních projektů. Zpracování probíhalo ve spolupráci a za tvůrčího přispění vedení města, představitelů městského úřadu, organizací města, zástupců podnikatelské sféry, nestátních neziskových organizací a občanů města.

Usnesením zastupitelstva města byl vzat na vědomí závěr zjišťovacího řízení odboru ŽP a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 26.7.2006 č.j. 80783/2006/KÚSK dle § 10g odst.4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, k záměru koncepce „Program územního rozvoje města Příbram“.

Zároveň byla ukončena platnost Strategického plánu města Příbram z roku 1997.

Plné znění Programu územního rozvoje města Příbram je uvedeno níže v kapitolách:

Úvod

Analytická část

Výsledky anketního šetření

Strategická část

Prioritní projekty, zásobník projektů a posouzení koncepce Programu územního rozvoje města Příbram z hlediska vlivů na životní prostředí je možné si prohlédnout na Odboru koncepce a rozvoje města MěÚ Příbram, 1. patro, Na Příkopech 105, Příbram I.

Vladislav Rozmajzl
vedoucí odboru koncepce a rozvoje MěÚ Příbram

Dokumenty

1. Úvod (183.33 kB)

2. Analytická část (969.67 kB)

3. Výsledky anketního šetření (290.01 kB)

4. Strategická část (325.23 kB)

Oznámení o hodnocení vlivů koncepce na životní prostředí - Program územního rozvoje města Příbram (429.76 kB)

Závěr zjišťovacího řízení (171.67 kB)Počet zobrazení: 6116 | Aktualizováno: 22. 09. 2013