Územní plán Příbram

 

Územní plán Příbram (ÚP) byl pořízen Městským úřadem Příbram, odborem Stavební úřad a územní plánování, oddělením územního plánování, jako příslušným úřadem územního plánování. 
ÚP vznikl úpravou dle § 188 odst. 1 stavebního zákona a nabyl účinnosti dne 17.07.2018.
Projektantem ÚP je Ing. arch. Ivan Plicka, ČKA 00 256.
ÚP je k nahlédnutí na těchto místech:
1/ MěÚ Příbram, Stavební úřad a územní plánování
2/ KÚ Stč. kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu
3/ www.pribram.eu (níže)
Doklady o pořízení ÚP jsou k nahlédnutí na MěÚ Příbram, odboru Stavební úřad a územní plánování, odd. územního plánování.
Toto oznámení je zveřejněno v souladu s § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. 

ÚP Příbram - textová část
ÚP Příbram - schéma prostorových bilančních celků
ÚP Příbram - výkres základního členění území
ÚP Příbram - hlavní výkres
ÚP Příbram - výkres dopravní infrastruktury
ÚP Příbram - výkres technické infrastruktury - vodní hospodářství
ÚP Příbram - výkres technické infrastruktury - energetika a spoje
ÚP Příbram - výkres technické infrastruktury - zásobování plynem a teplem
ÚP Příbram - výkres VPS, VPO, asanací
ÚP Příbram - koordinační výkres 
ÚP Příbram - schéma památkové ochrany

Formulář návrhu na změnu ÚP
Obecné zásady posuzování jednotlivých návrhů na změnu ÚP

Změna č. 1 Územního plánu Příbram

 

 Počet zobrazení: 31297 | Aktualizováno: 22. 09. 2013