Podklady k 10. zasedání ZM dne 14.09.2015

0 0 0

Program:

1. a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
    b) Schválení programu jednání
    c) Informace rady města

2. Projednání otázky těžby a úpravy kamene na odvalu šachty č. 15, dokument

3. Žádost o zřízení Osadního výboru Příbram III – Sázky, dokument

4. Přehled účasti členů na jednání výborů ZM za I. pololetí 2015, dokument

5. Rozpočtové změny, dokument 1, dokument 2

6. Závěrečný účet Svazku obcí Podbrdského regionu za rok 2014, dokument

7. Závěrečný účet Svazku obcí pro vodovody a kanalizace za rok 2014, dokument

8. II. Výběrové řízení na poskytování zápůjček z Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram pro rok 2015, návrh Komise fondu oprav a modernizace, dokument

9. Hudební festival Antonína Dvořáka – licenční smlouva a žádost o poskytnutí dotace, dokument

10. Žádost o  dotaci (MULTIFEST-SW, o. s.), dokument

11. Žádost o individuální dotaci (Česko-ruská společnost, z. s.), dokument

12. Žádost o individuální dotaci (Hokejový klub HC Příbram), dokument

13. Žádost o individuální dotaci (Association the-champions Příbram, o. s.), dokument

14. Žádost o individuální dotaci (SK SPARTAK Příbram), dokument

15. Žádost o individuální dotaci (PANKRATIONGYM Příbram, občanské sdružení), dokument

16. Žádost o individuální dotaci (Cykloklub Příbram, o. s.), dokument

17. Dodatek č. 1 ke zřizovací listině – MŠ Perníková chaloupka, dokument

18. Schválení vstupu města Příbram do Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram, dokument

19. Souhrnná zpráva o vodohospodářském majetku města Příbram za rok 2014, dokument

20. Stanovení nájemného společnosti 1.SčV, a. s., a plán investic do vodohospodářského majetku města na rok 2016, dokument

21. Návrh na odkoupení řadu PE 63 a kanalizačního řadu PVC DN 250 v Příbrami V – Drkolnov od majitelů Josefa a Ludmily Bernardových, dokument

22. Žádost o finanční příspěvek organizace Alka, o. p. s., na realizaci Handle terapii, dokument

23. Dodatek č. 1 ke zřizovací listně Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram, dokument

24. Žádost společnosti Flamont, s. r. o., o odprodej prostoru k podnikání č. 114/101 v Příbram VIII, ul. Budovatelů č.p. 112-114, dokument

25. Žádost SVJ Příbram III, Dlouhá ulice čp. 102 o bezplatný převod pozemku pod domem, dokument

26. Nabídka obce Suchodol na směnu lesních pozemků v k. ú. Liha za zemědělské pozemky v k. ú. Občov ve vlastnictví města Příbram, dokument

27. Žádost paní Marty Buchlové o uznání vydržení vlastnického práva k pozemkům p.č. 144/2 a p.č. 145/2, oba k. ú. Žežice, dokument

28. Žádost o sdělení zájmu města Příbram o bezúplatný převod stavby bez čp/če – trafostanice, na pozemku p. č. 960/2, k. ú. Příbram, dokument

29. Výkup pozemků p. č. 716/2, p. č. 710/11 a p. č. 710/10 v k. ú. Příbram, dokument

30. Výkup podílu ve výši id. 2/3 pozemků p. č. 648/10, p. č. 655/2, p. č. 3174/5 v k. ú. Příbram, případně uzavření smlouvy na pronájem podílu ve výši id. 2/3 pozemku p. č. 655/2 v k. ú. Příbram, dokument

31. Výkup pozemku p. č. 4232/18 v katastrálním území Příbram, dokument

32. Směna části pozemku p. č. 4505/107 za část pozemku p. č. 4505/29 vše v k. ú. Příbram, dokument

33. Nabídka bezúplatného převodu pozemku p. č. 2521/71 v katastrálním území Příbram, dokument

34. Směna pozemků v k. ú. Lazec a v k. ú. Podlesí nad Litavkou, dokument

35. Žádost o prodej části pozemku p. č. 239/1 o vým. cca 66 m2 v katastrálním území Příbram, dokument

36. Žádost o prodej části pozemku p. č. 48/1 o výměře cca 181 m2 z celkové výměry 3177 m2 v katastrálním území Trhové Dušníky, dokument

37. Žádost o prodej pozemku p. č. 523/1 v k. ú. Háje u Příbramě, případně o směnu pozemku p. č. 523/1 za část pozemku p. č. 507/2 o výměře cca 144 m2 z celkové výměry 16713 m2, vše v k. ú. Háje u Příbramě, dokument

38. Revokace usnesení zastupitelstva města č. 347/2012/ZM ze dne 16.4.2012, dokument

39. Bezúplatný převod pozemku p. č. 4212/5 v k. ú. Příbram včetně vydání souhlasu se zápisem věcného práva do veřejného seznamu, dokument

40. Žádost o bezúplatné zřízení věcného břemene v k. ú. Lazec, dokument

41. Různé

42. Diskuse, interpelace, závěr   

 Počet zobrazení: 6212 | Aktualizováno: 04. 09. 2015