Podklady k 12. zasedání ZM dne 23.11.2015

0 0 0

1. a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
    b) Schválení programu jednání
    c) Informace rady města

2. Kalkulace ceny vodného a stočného na rok 2016, dokument

3. Návrh obecně závazné vyhlášky o zákazu provozování výherních hracích přístrojů, loterií a jiných podobných her, dokument 1, dokument 2

4. Propojení vodovodů Lazec – Orlov – zřízení služebnosti inženýrské sítě, dokument

5. Návrh termínů jednání Rady města Příbram a zasedání Zastupitelstva města Příbram na rok 2016, dokument

6. Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, dokument

7. Rozpočtové změny, dokument 1, dokument 2

8. Žádost CK Příbram, z. s., o prodloužení splatnosti zápůjčky, dokument

9. Žádost organizace Alka, o. p. s., o individuální dotaci, dokument

10. Žádost o individuální dotaci (Příbram Bobcats), dokument

11. Žádost o individuální dotaci (Chci pomoci, z. s.), dokument

12. Reorganizace jednotek sboru dobrovolných hasičů zřízených městem Příbram – zrušení JSDHO Příbram I, dokument

13. Žádost o prodej pozemku p. č. 952/5 a spoluvlastnického podílu o velikosti 5/9 na rozestavěné budově stojící na pozemcích p. č. 948/4, p. č. 951/3 a p. č. 952/5, vše k. ú. Příbram, dokument

14. Žádost o prodej, případně propachtování pozemku p. č. 230/1 v k. ú. Kozičín, dokument

15. Žádost o prodej pozemku p. č. 231/3 v k. ú. Kozičín, dokument

16. Žádost o prodej pozemku p. č. 215/4 v k. ú. Kozičín, dokument

17. Žádost o prodej části pozemku p. č. 754/1 v k. ú. Lazec, dokument

18. Informace o pořízení úpravy Územního plánu města Příbram, dokument

19. Ukončení pořizování Změny č. 9 Územního plánu města Příbram, dokument

20. Určení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem územně plánovací dokumentace města Příbram, dokument

21. Různé

22. Diskuse, interpelace, závěr 

 Počet zobrazení: 4718 | Aktualizováno: 18. 11. 2015