Podklady k 20. zasedání ZM Příbram dne 5. 9. 2016

0 0 0

Program:

1. a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
1. b) Schválení programu jednání
1. c) Informace rady města
2. Návrh smlouvy o bezúplatném převodu pozemků v k. ú. Lazec, Příbram, Zdaboř, dokument
3. Přehled účasti členů na jednání výborů ZM za I. pololetí 2016, dokument
4. Statut finančního a kontrolního výboru Zastupitelstva města Příbram, dokument
5. Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.04.2016 do 30.06.2016 včetně plnění usnesení ZM za minulá období, dokument
6. Návrh rozpočtového opatření – změny rozpočtu města Příbram na rok 2016
7. III. výběrové řízení na poskytování zápůjček z Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram pro rok 2016, návrh Komise fondu oprav a  modernizace, dokument
8. Založení agentury destinačního managementu Brdy, dokument
9. Aktualizace požárního řádu města Příbram, dokument
10. Žádost o navrácení slavnostního praporu SDH Příbram 1, dokument
11. Program pro poskytování dotací pro rok 2017 – oblast dobrovolní hasiči, dokument
12. Vyhláška o stanovení školského obvodu základních škol zřizovaných městem Příbram, dokument 
13. Žádost o individuální dotaci, dokument
14. Návrh Obecně závazné vyhlášky, dokument
15. Řád veřejného pohřebiště, dokument
16. Souhrnná zpráva o vodohospodářském majetku města Příbram za rok 2015
17. Stanovení nájemného společnosti 1. SčV, a.s., a plán investic do vodohospodářského majetku města na rok 2017, dokument
18. Návrh darovací smlouvy – Nadační fond Veolia, dokument
19. Žádost o dotaci (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, z.s., pobočka Příbram), dokument
20. Žádost o dotaci (Magdaléna, o.p.s.), dokument
21. Žádost o dotaci (Farní charita Příbram), dokument
22. Program pro poskytování dotací na rok 2017 – oblast zdravotnictví, dokument
23. Program pro poskytování dotací na rok 2017 – oblast sociální, dokument 
24. Výzva k uznání vzniku vlastnického práva vydržením části pozemku p. č. 602/1 v katastrálním území Březové Hory a související případná revokace usnesení zastupitelstva města č. 478/2016/ZM ze dne 23.05.2016, dokument
25. Žádost o prodej pozemků p. č. 96/1, p. č. 99/1, p. č. 100/1, p. č. 100/2, p. č. 102/36 v katastrálním území Zavržice, dokument
26. Žádost o prodej pozemku p. č. 1378/13 v k. ú. Příbram, dokument
27. Žádost o prodej pozemku p. č. 2716/5 v katastrálním území Příbram, dokument
28. Žádost o prodej pozemku p. č. 2717/5 v katastrálním území Příbram, dokument
29. Žádost o prodej pozemku p. č. 452/2 v katastrálním území Lazec, dokument
30. Výkup pozemku p. č. 4232/19, k. ú. Příbram a výkup částí pozemků p. č. 715/189, p. č. 715/190, p. č. 715/193, vše k. ú. Březové Hory, dokument
31. Různé
32. Diskuse, interpelace, závěr Počet zobrazení: 4765 | Aktualizováno: 29. 08. 2016