Podklady k 25. zasedání ZM Příbram dne 20. 2. 2017

0 0 0

Pozvánka na 25. zasedání Zastupitelstva města Příbram, které se koná dne 20. února 2017 od 16.00 hod. v jednacím sále v Příbrami I,  nám. T. G. Masaryka, čp. 121 (bývalá budova RD Příbram)
 

Program:
1 a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
1 b) Schválení programu jednání
1 c) Informace rady města
2) Návrhy zřizovacích listin organizačních složek města – jednotek sboru dobrovolných hasičů města Příbram, dokument 
3) Určení místostarosty k zastupování starosty v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykovává funkci, dokument
4) Přehled účasti členů na jednání výborů ZM za II. pololetí 2016, dokument
5) Přísedící Okresního soudu v Příbrami – opětovné zvolení, dokument
6) Žádost o odprodej bytu č. 4 v Příbrami VII, ul. Politických vězňů č. p. 301, dokument
7) Žádost o odprodej bytu č. 16 v Příbrami VII, ul. S. K. Neumanna č. p. 222, dokument
8) Žádost o prodej pozemků p. č. 399/12, p. č. 460/6, p. č. 460/7, p. č. 468/1 a p. č. 468/8, vše v k. ú. Trhové Dušníky, dokument
9) Návrh na směnu části pozemku p. č. 792/4 za pozemek p. č. 801/3, oba v k ú. Lazec, dokument
10) Žádost o prodej pozemků p. č. 358/1, p. č. 358/8, p. č. 358/9 a p. č. 359, to vše v k. ú. Podlesí nad Litavkou, dokument
11) Žádost o prodej budovy č. p. 186 v Příbrami I, Hálkova ul., stojící na pozemcích p. č. 655/1, 655/2  655/3, včetně pozemků p. č. 655/1, p. č. 655/3 a spoluvlastnického podílu 1/3 na pozemku p. č. 655/2, vše v k. ú.  Příbram, dokument 
12) Výkup pozemku p. č. 4407/2 v katastrálním území Příbram, dokument
13) Výkup id. podílů ve výši 1/8 pozemků p. č. 2368 a p. č. 2774/4 v k. ú. Příbram, dokument 
14) Různé
15) Diskuse, interpelace, závěr  Počet zobrazení: 3719 | Aktualizováno: 13. 02. 2017