Podklady k 36. zasedání ZM Příbram dne 19. 3. 2018

0 0 0

 

Pozvánka na 36. zasedání Zastupitelstva města Příbram, které se koná dne 19. března 2018 od 16.00 hod. v jednacím sále v Příbrami I,  nám. T. G. Masaryka, čp. 121 (bývalá budova RD Příbram)
 

Program: 
1 a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
1 b) Schválení programu jednání
1 c) Informace rady města
2) Návrh na zrušení Obecně závazné vyhlášky města Příbram č. 2/2014 ze dne 16.12.2014,
o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram, dokument
3) Návrh na zřízení fondu města Příbram s názvem Fond zápůjček města Příbram („FOZ“) včetně schválení jeho statutu, dokument
4) Informace o odstoupení člena OV Příbram V – Zdaboř a návrh na jmenování nového člena, dokument
5) Rezignace předsedy OV Brod a návrh na jmenování nového předsedy, dokument
6) Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.10.2017 do 31.12.2017 včetně plnění usnesení ZM za minulá období, dokument 
7) Přehled účasti členů na jednání výborů ZM za II. pololetí 2017, dokument
8) Rezignace na funkci člena Kontrolního výboru ZM, dokument
9) Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZM Příbram za rok 2017, dokument
10) Návrh na uzavření Dohody o narovnání v souvislosti se Smlouvou o nájmu nebytových prostor
ze dne 01.07.1993 ve znění pozdějších dodatků mezi městem a O.O.Z. Zlín a.s., dokument
11) Žádost bývalé nájemkyně bytu č. ...., Březohorská 183, Příbram VII, o prominutí příslušenství na nájmu a vyúčtování služeb (odstranění tvrdosti zákona), dokument
12) Žádost o prodej pozemků p. č. 465/4, p. č. 466/4, p. č. 466/5 a části pozemku p. č. 467/7, vše
v k. ú. Trhové Dušníky, dokument 
13) Návrh na sepsání souhlasného prohlášení, které se bude týkat uznání vzniku přestavku
 – p. č. 107/3 o výměře 0,40 m2 v k. ú. Zavržice, dokument
14)  1. Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram ze dne 20.02.2017, č.usn.666/2017/ZM, 2. Výkup pozemku p. č. 4407/2 v k. ú. Příbram, dokument 
15) 1. Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram ze dne 13.11.2017, č.usn.863/2017/ZM, 2. Žádost o prodej části pozemku p. č. 1172/1 o výměře cca 440 m2 z celkové výměry 13338 m2 v katastrálním území Podlesí nad Litavkou, dokument
16) Výkup pozemků p. č. 710/10, p. č. 710/11, p. č. 716/2, vše v katastrálním územní Příbram, dokument
17) Výkup pozemku p. č. 716/1 v katastrálním území Příbram, dokument
18) Žádost o prodej části pozemku p. č. 3161/1 o výměře cca 190 m2 a části pozemku p. č. 3161/3
o výměře cca 140 m2, oba v k. ú. Příbram, dokument 
19) Částečná revokace usnesení Zastupitelstva města Příbram ze dne 21.03.2016, č.usn.429/2016/ZM, dokument
20) Nabídka na odkoupení pozemku p. č. 620/3 a spoluvlastnického podílu o velikosti ½ k pozemku
p. č. 620/18, oba v k. ú. Příbram, dokument
21) Různé
22) Diskuse, interpelace, závěr 

Ing. Jindřich Vařeka, starostaPočet zobrazení: 3423 | Aktualizováno: 07. 03. 2018