Podklady k 38. zasedání ZM Příbram dne 21. 5. 2018

0 0 0

 

Pozvánka na 38. zasedání Zastupitelstva města Příbram, které se koná dne 21. května 2018 od 16.00 h v jednacím sále v Příbrami I,  nám. T. G. Masaryka, čp. 121 (bývalá budova RD Příbram)
 

Program:

1 a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
1 b) Schválení programu jednání
1 c) Informace rady města
2) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Příbram na léta 2019–2020, dokument
3) Změny rozpočtu – rozpočtová opatření na rok 2018, dokument 1, dokument 2
4) Žádost Společenství vlastníků Budovatelů 115, 116, 117 Příbram VIII, se sídlem Příbram VIII, Budovatelů 116, PSČ 261 01, právní forma: společenství vlastníků jednotek, IČO 267 80 933
o odkup nebytových jednotek: č. 115/102 a 116/101, způsob využití – dílna nebo provozovna v budově čp. 115, 116, 117 v k. ú. Březové Hory, obec Příbram, část obce Příbram VIII s příslušnými spoluvlastnickými podíly na společných částech budovy a pozemcích, na kterých je budova postavena, dokument
5) Uzavření směnné smlouvy o bezúplatném vzájemném převodu vodohospodářského majetku mezi městem Příbram a Svazkem obcí pro vodovody a kanalizace,
6) 1) Žádost o prodej části pozemku p. č. 2091/1 a části pozemku p. č. 2091/26 v k. ú. Příbram, 2) Žádost o prodej části pozemku p. č. 2091/1 v k. ú. Příbram do podílového spoluvlastnictví, dokument
7) Žádost o prodej části pozemku p. č. 110 o výměře cca 138 m2 z celkové výměry 748 m2 v katastrálním území  Zavržice, dokument
8) Prodej pozemku p. č. 3621/21 v katastrálním území Příbram, dokument 
9) Prodej části pozemku p. č. 2774/25 a části pozemku p. č. 2369, případně záměr směny pozemků, vše v katastrálním území Příbram, dokument
10) Prodej části pozemku p. č. 2774/25 o výměře 236 m2 z celkové výměry 1041 m2 v katastrálním území Příbram, dokument
11) Žádost o prodej části pozemku p. č. 2735/5 o výměře cca 540 m2 z celkové výměry 631 m2 v katastrálním území Příbram, dokument
12) Výkup pozemku p. č. 4232/18 v katastrálním území Příbram, dokument
13) Prodej pozemku p. č. 223/2, jehož součástí je budova bez čísla popisného nebo evidenčního, stavba technického vybavení, a prodej pozemků p. č. 223/1 a p. č. 223/4, to vše v k. ú. Žežice, dokument
14) Prodej pozemku p. č. 1508, jehož součástí je budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, to vše v k. ú. Příbram, dokument
15) Různé
16) Diskuse, interpelace, závěr 

 Ing. Jindřich Vařeka, starostaPočet zobrazení: 2444 | Aktualizováno: 11. 05. 2018