Podklady k 12. zasedání ZM Příbram dne 16. 12. 2019

0 0 0

 

P o z v á n k a

na 12. zasedání Zastupitelstva města Příbram, které se koná dne 16. prosince 2019 od 16.00 hod. v jednacím sále v Příbrami I, nám. T. G. Masaryka, čp. 121 (bývalá budova RD Příbram)
 

Program:

1 a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
1 b) Schválení programu jednání
1 c) Informace rady města
2) Kalkulace a stanovení ceny vodného a stočného na rok 2020, dokument
3) Návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci používání zábavní pyrotechniky, dokument 1, dokument 2
4) Návrh obecně závazné vyhlášky města Příbram o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, dokument, grafická příloha 
5) Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů, dokument
6) Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku z pobytu, dokument
7) Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, dokument
8) Návrh rozpočtu města na rok 2020, dokument
9) Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města, dokument
10) III. výběrové řízení v roce 2019 na poskytování zápůjček z Fondu zápůjček města Příbram, dokument  
11) Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram za rok 2018, dokument
12) Závěrečný účet Svazku obcí pro vodovody a kanalizace za rok 2018, dokument
13) Závěrečný účet Svazku obcí Podbrdského regionu za rok 2018, dokument
14) Návrh na zrušení Statutu finančního a kontrolního výboru Zastupitelstva města Příbram a Jednacího řádu výborů Zastupitelstva města Příbram, dokument
15) Návrh termínů jednání Rady města Příbram a zasedání Zastupitelstva města Příbram na rok 2020, dokument
16) Petice „Petice – proti prodeji a pronájmu rekreačního střediska GRANIT v šumavském Zadově“, dokument
17) Výkup pozemku p. č. 2762/83 v katastrálním území Příbram, dokument
18) Výkup pozemku p. č. 515/208 a pozemku p. č. 515/209, oba v katastrálním území Březové Hory, dokument
19) Výkup pozemků p. č. 3097/3, p. č. 3103/9 a p. č. 3103/14, vše v k. ú. Příbram, dokument 
20) Žádost o výkup pozemků p. č. 4366/49 a p. č. 4380/4, oba v k. ú. Příbram, dokument
21) Žádost o prodej pozemku p. č. 3740 a části pozemku p. č. 3737/72, oba v k. ú. Příbram, dokument 
22) Žádost o prodej části pozemku p. č. 3812/51 a části pozemku p. č. 3860/3, oba v k. ú. Příbram, dokument  
23) Záměr výkupu pozemků p. č. 2272/131, p. č. 2272/132, p. č. 4180/3, p. č. 4181/2, p. č. 4183/5 a části pozemku p. č. 4180/1, vše v k. ú. Příbram, dokument 
24) Různé
25) Diskuse, interpelace, závěr 

Mgr. Jan Konvalinka, starosta

 Počet zobrazení: 2921 | Aktualizováno: 05. 12. 2019