Podklady k 17. zasedání ZM Příbram dne 22. 6. 2020

0 0 0

 

Pozvánka na 17. zasedání Zastupitelstva města Příbram, které se koná dne 22. června 2020 od 16:00 hod. v jednacím sále v Příbrami I, nám. T. G. Masaryka, čp. 121 (bývalá budova RD Příbram)
 

Program: 
1 a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
   b) Schválení programu jednání
   c) Informace rady města
2) Projednání konečné zprávy likvidátora Městského bytového podniku Příbram, státního podniku  v likvidaci, o průběhu likvidace, a schválení účetní závěrky a naložení s likvidačním zůstatkem, dokument 
3) Finanční výbor Zastupitelstva města Příbram – volba předsedy a členů, dokument
4) Návrhy na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020, dokument
5) 1. výběrové řízení v roce 2020 na poskytování zápůjček z Fondu zápůjček města Příbram, dokument 
6) Zpráva o hospodaření města Příbram za rok 2019, závěrečný účet a účetní závěrka od 01.01.2019 do 31.12.2019, dokument, přílohy
7) Žádost o návratnou finanční výpomoc, dokument
8) Pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram, dokument
9) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace, dokument
10) Uzavření směnné smlouvy o bezúplatném vzájemném převodu vodohospodářského majetku mezi městem Příbram a Svazkem obcí pro vodovody a kanalizace, dokument
11) Žádost o prodej části pozemku parc. č. 972, jehož součástí je stavba č. p. 350 v k. ú. Příbram, dokument
12) Žádost o prodej pozemku p. č. 4513/1 a části pozemku p. č. 4505/107 o výměře cca 72 m2 z celkové výměry 461 m2, oba v katastrálním území Příbram, dokument
13) 1) Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram ze dne 09.09.2019, č. usn. 212/2019/ZM, 2) Výkup pozemků v katastrálním území Příbram, které jsou ve vlastnictví ČR ÚZSVM, Praha, dokument 
14) Žádost o prominutí odvodu  - OŠKS, dokument 
15) Rekonstrukce aquaparku Příbram – další postup – místostarosta, dokument 1, dokument 2, dokument 3, dokument 4, dokument 5
16) Různé
17) Diskuse, interpelace, závěr 

Mgr. Jan Konvalinka, starostaPočet zobrazení: 1937 | Aktualizováno: 01. 07. 2020