Podklady k 24. zasedání ZM Příbram dne 29. 3. 2021

0 0 0

 

24. zasedání Zastupitelstva města Příbram se koná dne 29. března 2021 od 16:00 h v Estrádním sále v budově Divadla A. Dvořáka Příbram, Příbram VII, Legionářů 400
 

Program: 

1 a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
   b) Schválení programu jednání
   c) Informace rady města
2. Plán práce Finančního výboru Zastupitelstva města Příbram na rok 2021, dokument
3. Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku z pobytu, dokument
4. Návrh  obecně  závazné  vyhlášky o místním poplatku za provoz  systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou se mění Obecně závazná vyhláška  č. 4/2020 ze dne 7. prosince 2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, dokument
5. Přísedící Okresního soudu v Příbrami, dokument  
6. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace, dokument
7. Dotace Činnost sportovních organizací 2021, dokument, návrh Ing. Holého
8. Dotace Podpora vrcholového sportu 2021, dokument
9. Dotace Reprezentant ČR 2021, dokument
10. Dotace Jednorázové sportovní akce 2021, dokument
11. Dotace Rozvoj a opravy sportovišť 2021, dokument
12. Dotace 2021 Výchova a vzdělávání, dokument
13. Dotace 2021 Kulturní aktivity, dokument
14. Dotace 2021 Památky místního významu, dokument
15. Dotace 2021 Zahraniční a meziobecní spolupráce, dokument
16. HFAD – dodatek č. 2 smlouvy o dotaci, dokument
17. Dotace 2021 – Životní prostředí, dokument
18. Dotace 2021 – oblast zdravotnictví, dokument
19. Dotace 2021 – sociální oblast, dokument
20. Žádost Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje o poskytnutí finančního příspěvku, dokument
21. Aktualizace  Akčního plánu zlepšování kvality ovzduší, dokumentdokument 2
22. Žádost nájemců bytů čp. 15-18 v Příbrami I o odkup bytů do osobního vlastnictví, dokument, dokument
23. Žádost o schválení dohody o uznání dluhu a splátkách dluhu dlužníka, dokument
24. Návrh záměru výkupu pozemků p. č. 2580/34 a p. č. 2988, oba v k. ú. Příbram, do majetku města, dokument
25. Nabídka prodeje pozemků p. č. 1106/3 a p. č. 1106/23, oba v katastrálním území Příbram, dokument  
26. Žádost  o  prodej  části  pozemku  p. č. 521/58, části pozemku  p. č. 715/137 a části pozemku p. č. 515/93, vše v katastrálním území Březové Hory, dokumentdokument 2dokument 3  
27. Uzavření kupní smlouvy pro výkup pozemku p. č. 589/9 v k. ú. Trhové Dušníky, dokument  
28. Návrh na změnu údaje o čísle geometrického plánu v usnesení Zastupitelstva města Příbram č. 504/2020/ZM, dokument
29. Různé
30.Diskuse, interpelace, závěr 

Mgr. Jan Konvalinka, starostaPočet zobrazení: 1990 | Aktualizováno: 03. 05. 2021