Podklady k 32. zasedání ZM Příbram dne 6. 12. 2021

0 0 0

                                                                                                                                  

32. zasedání Zastupitelstva města Příbram se koná dne 6. prosince 2021 od 16:00 v jednacím sále v Příbrami I, nám. T. G. Masaryka 121 

 

Program: 

1 a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
   b) Schválení programu jednání
   c) Informace rady města
2) Seznámení s výsledkem technologického návrhu ČOV, energetické soběstačnosti a možností dotačního financování ČOV, dokument
3) Kalkulace a stanovení ceny vodného a stočného na rok 2022, dokument, dokument  
4) Schválení plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací na rok 2022 a stanovení výše nájemného na rok 2022, dokument  
5) Návrh rozpočtu města Příbram na rok 2022, dokument, přílohypříloha
6) Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města na léta 2023-2026, dokumentdokument    
7) Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.07.2021 do 30.09.2021 včetně plnění usnesení ZM za minulá období, dokument
8) Návrh termínů jednání Rady města Příbram a zasedání Zastupitelstva města Příbram na rok 2022, dokument   
9) Žádost o individuální dotaci – Radost Příbramáčkům, zapsaný spolek, dokument  
10) Návrh na schválení uzavření veřejnoprávních smluv o zajištění dopravní obslužnosti v obcích Dubenec, Dubno, Háje a Lhota u Příbramě Městskou hromadnou dopravou Příbram, dokument  
11) Žádost o sepsání souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků, dokument  
12) Návrh na výkup pozemku p. č. 3812/328 v k. ú. Příbram, dokument
13) 1) Návrh na částečnou revokaci usnesení č. 245/2011/ZM Zastupitelstva města Příbram ze dne 3. 10. 2011, 2) Převod pozemků v katastrálním území Příbram (pod parovodem), dokument
14)  Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej části pozemku p. č. 4241/19 v katastrálním území Příbram, dokument
15) Výkup pozemku p. č. 2807/4 v katastrálním území Příbram, dokument
16) Návrh na převod části pozemku p. č. 2279 v katastrálním území Příbram, dokument
17)  Dvě žádosti o prodej části pozemku p. č. 715/137 v katastrálním území Březové Hory, dokument
18) Žádost o směnu částí pozemků p. č. 1389/38 a p. č. 1394, oba v k. ú. Příbram, dokument
19) Prodej pozemku p. č. 2738/1 v katastrálním území Příbram, dokument  
20) Různé
21) Diskuse, interpelace, závěr 
 Počet zobrazení: 1103 | Aktualizováno: 05. 01. 2022