Podklady k 40. zasedání ZM Příbram dne 12. 9. 2022

0 0 0

 

Program:

1.      a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů

         b) Schválení programu jednání

         c) Informace rady města

2.      Přehled účasti členů na jednání výborů ZM za I. pololetí 2022, dokument

3.      Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 1. 4. 2022 do 30. 6. 2022 včetně plnění usnesení ZM za minulá období, dokument

4.      Úpravy stanov a příspěvkového řádu spolku Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, z. s., dokument

5.      Stav požární ochrany za I. pololetí 2022, dokument

6.      Program pro poskytování dotací – dobrovolní hasiči, dokument

7.      Dotační program Životní prostředí 2023, dokument

8.      Program pro poskytování dotací – Oblast sociální 2023, dokument

9.      Program pro poskytování dotací – Oblast zdravotnictví 2023, dokument

10.   Dotační program Výchova a vzdělávání 2023, dokument

11.   Dotační program Kulturní aktivity 2023, dokument

12.   Dotační program Památky místního významu 2023, dokument

13.   Dotační program Zahraniční a meziobecní spolupráce 2023, dokument

14.   Dotační program Činnost sportovních organizací 2023, dokument

15.   Dotační program Reprezentant ČR 2023, dokument

16.   Dotační program Rozvoj a opravy sportovišť 2023, dokument

17.   Dotační program Sportovní akce 2023, dokument

18.   Dotační program Podpora vrcholového sportu 2023, dokument

19.   Společnost občanů a přátel Březových Hor – žádost o změnu účelu dotace, dokument

20.   Žádost o individuální dotaci na projekt Osmý den, dokument

21.   Žádost o individuální dotaci na projekt „6. ročník Svatohorský Downtown Příbram 2022“, dokument

22.   Žádost o individuální dotaci na projekt „Celoroční provoz Cyklistického klubu CK Příbram Fany Castro“, dokument

23.   Žádost o individuální dotaci na projekt „Soutěžní týmy dětí v oblasti aerobiku“, dokument

24.   Žádost o individuální dotaci na projekt „Pokrytí zvýšených nákladů na energie a stavbu dětského letního tábora“, dokument

25.   Žádost o individuální dotaci na projekt „Údržba a opravy v areálu SK Spartak Příbram“, dokument

26.   Informace o stavu a vymáhání pohledávek dlužníků MěRK k 31.07.2022, návrh na odpis nevymahatelných pohledávek dlužníků po provedené právní revizi, dokument

27.   Žádost o prodej tří částí pozemku p. č. 4056/1 v katastrálním území Příbram, dokument

28.   Návrh na bezúplatný převod pozemků p. č. 126/16, p. č. 126/17, p. č. 126/18 a p. č. 157/1, vše v katastrální území Brod u Příbramě, dokument

29.   Žádost o směnu pozemků v katastrálním území Příbram a v katastrálním území Březové Hory, dokument

30.   Záměr výkupu stavby zídky a záměr bezúplatného převodu pozemku p. č. 67/27 v katastrálním území Březové Hory, dokument

31.   Výkup pozemku p. č. 2279/1 v katastrálním území Příbram, dokument

32.   Návrh na částečnou revokaci bodu 2) usnesení Zastupitelstva města Příbram č. 224/2015/ZM ze dne 29.06.2015, dokument

33.   Převod vlastnického práva k pozemkům p. č. 36/4 a p. č. 36/5, oba v k. ú. Příbram, dokument

34.   Žádost o prodej části pozemku p. č. 515/93 v katastrálním území Březové Hory, dokument

35.   Návrh na výkup pozemku p. č. 660/2 v katastrálním území Jerusalem, dokument

36.   Návrh na částečnou revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram ze dne 25.04.2022 č. usn. 818/2022/ZM, dokument

37.   Výkup pozemku p. č. 2905/207 v katastrálním území Příbram, dokument

38.   Žádosti o prodej pozemku p. č. 2521/119 v katastrálním území Příbram, dokument

39.   Směna části pozemků p. č. 2530, p. č. 2521/3 za části pozemků p. č. 2522/1 a p. č. 2525/2, vše v k. ú. Příbram, dokument

40.   Prodej pozemků p. č. 61/3, p. č. 61/4 a p. č. 59/22, vše v katastrálním území Zdaboř, dokument

41.   Žádost o prodej čtyř částí pozemku p. č. 1162 v katastrálním území Příbram, dokument

42.   Návrh na částečnou revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram č. 744/2022/ZM ze dne 14.02.2022, dokument

43.   Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Příbram za rok 2022, dokument

44.   Žádost společnosti ZAT a.s. – výjimky z OZV, dokument

45.   Zpráva o činnosti Finančního výboru ZM Příbram za rok 2022, dokument

46.   Různé

47.   Diskuse, interpelace, závěr 

 

Mgr. Jan Konvalinka, starosta

 

 Počet zobrazení: 770 | Aktualizováno: 14. 09. 2022