Podklady k 8. zasedání ZM Příbram dne 17. 6. 2019

0 0 0

 

Pozvánka na 8. zasedání Zastupitelstva města Příbram, které se koná dne 17. června 2019 od 16.00 hod. v jednacím sále v Příbrami I,  nám. T. G. Masaryka, čp. 121 (bývalá budova RD Příbram)
 

Program: 
1) a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
    b) Schválení programu jednání
    c) Informace rady města
2) Stav požární ochrany ve městě Příbram, dokument
3) Zpráva o hospodaření města Příbram za rok 2018, závěrečný účet a účetní závěrka za období od 01.01.2018 do 31.12.2018, dokument č. 1, dokument č. 2, dokument č. 3, dokument č. 4, dokument č. 5, dokument č. 6, dokument č. 7, dokument č. 8, dokument č. 9, dokument č. 10, dokument č. 11, dokument č. 12
4) Návrh Obecně závazné vyhlášky č. …./2019, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 4/2019  o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, dokument
5) Žádost o dotaci – Obchodní akademie Příbram, dokument
6) Zásady, kterými se stanoví závazný postup při schvalování a vyúčtování zahraničních pracovních cest, dokument
7) Aktualizace Akčního plánu zlepšování kvality ovzduší, dokument
8) Bezúplatný převod pozemků p. č. 1690/1 a p. č. 2633/5, oba v katastrálním území Příbram, dokument
9) Směna části pozemku p. č. 113/59 o výměře cca 1510 m2 z celkové výměry 2092 m2 za pozemek p. č. 32/10, oba v k. ú. Zavržice, dokument
10) Žádost o prodej části pozemku p. č. 179/30 o výměře 65 m2 z celkové výměry 16764 m2 v k. ú. Příbram, dokument
11) Žádost o prodej části pozemku p. č. 4748 o výměře cca 30 m2 z celkové výměry 2789 m2 v katastrálním území Příbram, dokument 
12) Žádost o prodej pozemku p. č. 1741/5 v katastrálním území Příbram, dokument
13) Záměr výkupu pozemku p. č. 677/7 v k. ú. Březové Hory, dokument
14) Žádost o zrušení předkupního práva k pozemkům p. č. 3102/75, p. č. 3102/89, p. č. 3102/90 a 3102/156, vše v k. ú. Příbram, dokument
15) Výkup pozemků v katastrálním území Příbram, dokument 
16) Různé
17) Diskuse, interpelace, závěr 

 Mgr. Jan Konvalinka, starostaPočet zobrazení: 2697 | Aktualizováno: 06. 06. 2019