Podklady k 11. zasedání ZM Příbram dne 9. 10. 2023

0 0 0

11. zasedání Zastupitelstva města Příbram se koná dne 9. října 2023 od 16.00 v jednacím sále v Příbrami I, nám. T. G. Masaryka, čp. 121 

 

Program:

 

1.      a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů

         b) Schválení programu jednání

         c) Informace rady města

2.      1. Výkup pozemku p. č. 2476/1 v k. ú Příbram; 2. Žádost o prodej pozemků, příp. jejich částí – p. č. 2774/15, p. č. 2774/17, p. č. 2774/16 a p. č. 2381/1, vše v katastrálním území Příbram, dokument

3.      Žádost o prodej pozemku p. č. 770/6 v katastrálním území Lazec, dokument

4.      Bezúplatný převod pozemku p. č. 2656/12 v katastrálním území Příbram, dokument

5.      Žádost o prodej části pozemku p. č. 1138/1 v katastrálním území Příbram, dokument

6.      Prodej částí pozemků p. č. 134/2 a p. č. 134/5, oba v katastrálním území Březové Hory, dokument

7.      Záměr směny pozemků par. č. 83, 85, 472/1 a 472/8 za pozemek p. č. st. 1/1, vše v k. ú. Občov, dokument

8.      Prodej části pozemku p. č. 35 a části pozemku p. č. 988/5, oba v k. ú. Příbram, dokument

9.      Záměr prodeje části pozemku p. č. 3 a pozemku p. č. 1, jehož součástí je objekt č. p. 7 v obci Příbram,  části obce Žežice, vše v k. ú. Žežice, dokument

10.   Prodej části pozemku p. č. 238/1 v katastrální území Zdaboř, dokument

11.   Prodej pozemků v katastrálním území Příbram, dokument

12.   Žádost o uznání vlastnického práva k pozemku p. č. 1024/5 v katastrálním území Příbram, dokument

13.   Přísedící Okresního soudu v Příbrami, dokument

14.   Závěrečný účet Svazku obcí pro vodovody a kanalizace za rok 2022, dokument

15.   Závěrečný účet Dobrovolného svazku ORP Příbram za rok 2022, dokument

16.   Návrh rozpočtového opatření – změny rozpočtu města Příbram na rok 2023, dokument 1, dokument 2

17.   Žádost o individuální dotaci na projekt „Reprezentační starty v triatlonu“, dokument

18.   ZUŠ Příbram I, nám. T.G.M. – žádost o změnu účelu dotace, dokument

19.   Memorandum parkovací dům Milínská, dokument

20.   Návrh obecně závazné vyhlášky – Požární řád města Příbram, dokument

21.   Návrh obecně závazné vyhlášky – Vyhláška o zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, dokument

22.   Obecně závazná vyhláška města Příbram, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, dokument

23.   Charita Příbram – žádost o změnu účelu programové dotace, dokument

24.   Parkovací dům u autobusového nádraží – dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo – revokace usnesení
 č. 239/2023/ZM ze dne 11.09.2023, dokument

25.   Různé  

26.   Diskuse, interpelace, závěr 

 

Mgr. Jan Konvalinka, starostaPočet zobrazení: 633 | Aktualizováno: 27. 09. 2023