Podklady k 3. zasedání ZM Příbram dne 5. 12. 2022

0 0 0

Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva města Příbram, které se koná dne 5. prosince 2022 od 16:00 hod. v jednacím sále v Příbrami I, nám. T. G. Masaryka 121
 

 

Program:

1.      a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů

         b) Schválení programu jednání

         c) Informace rady města

2.      Kalkulace a stanovení ceny vodného a stočného na rok 2023, dokument, dokument 2

3.      Stanovení výše nájemného a schválení plánu investic do VH majetku pro město Příbram na rok 2023, dokument, dokument 2

4.      Návrh na schválení rozpočtového provizora na rok 2023, dokument

5.      Závěrečný účet Svazku obcí Podbrdského regionu za rok 2021, dokument

6.      Závěrečný účet Svazku obcí pro vodovody a kanalizace za rok 2021, dokument

7.      Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram za rok 2021, dokument

8.      Návrh termínů jednání Rady města Příbram a zasedání Zastupitelstva města Příbram na rok 2023, dokument

9.      Účast na jednání výborů ZM, dokument

10.   Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 1. 7. 2022 do 30. 9. 2022 včetně plnění usnesení ZM za minulá období, dokument

11.   Kontrolní výbor Zastupitelstva města Příbram – volba člena, dokument

12.   Určení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem Územního plánu Příbram a jeho změn, dokument

13.   Žádost o prodej části pozemku p. č. 2044/1 v katastrálním území Příbram, dokument

14.   Žádost o prodej části pozemku p. č. 1376/147 v k. ú. Příbram, dokument

15.   Žádost o prodej pozemku p. č.  st. 311 o  výměře 190 m2 a části pozemku p. č. st. 309/5 o výměře cca 377 m2 z celkové výměry 546 m2, k. ú. Březové Hory, dokument

16.   Směna části pozemku p. č. 514/3 v k. ú. Dubno za pozemek p. č. 4606/27 v k. ú. Příbram, dokument

17.   Záměr výkupu id. podílu ve výši 3/72 pozemků p. č. 710/27 a p. č. 710/28, oba v katastrálním území Příbram, dokument

18.   Záměr výkupu pozemku p. č. 4052/19 v katastrálním území Příbram, dokument

19.   Žádost o sepsání souhlasného prohlášení o nabytí vlastnického práva vydržením částí pozemků v katastrálním území Lazec, dokument

20.  Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, dokument

21.  Výpověď smlouvy „Smlouva o rozdělení podílů z výnosů z parkoviště“ č. 154/OP/2010, dokument

22.   Různé  

23.   Diskuse, interpelace, závěr 

Mgr. Jan Konvalinka, starostaPočet zobrazení: 917 | Aktualizováno: 20. 12. 2022