Podklady k 8. zasedání ZM Příbram dne 22. 5. 2023

0 0 0

                                                                                                                                  

 

8. zasedání Zastupitelstva města Příbram se koná dne 22. května 2023 od 16:00 hod. v jednacím sále v Příbrami I, nám. T. G. Masaryka 121 

 

 

Program:

 

1.      a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
         b) Schválení programu jednání
         c) Informace rady města

2.      Plavecký bazén Příbram, dokument 02dokument 02a, dokument 02b, dokument 02c, dokument 02d, dokument 02e, dokument 02f, dokument 02g, dokument 02h, dokument 02i, dokument 02j, dokument 02k, dokument 02l, dokument 02m, dokument 02n, dokument 02o, dokument 02p, dokument 02q, dokument 02r, dokument 02s

3.      Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.01.2023 do 31.03.2023 včetně plnění usnesení za minulá období, dokument

4.      Přísedící Okresního soudu v Příbrami, dokument

5.     1. výběrové řízení v roce 2023 na poskytnutí zápůjček z Fondu zápůjček města Příbram, dokument

6.      Technické standardy pro vodohospodářský majetek města Příbram, dokument  

7.      Noční klid – změna obecně závazné vyhlášky, dokument

8.      Záměr výkupu pozemku p. č. 1589/3 v k. ú. Příbram, dokument

9.      Žádost o prodej pozemků, příp. jejich částí, vše v katastrálním území Březové Hory, dokument

10.   Nabídka bezúplatného převodu pozemků v katastrálním území Příbram, dokument

11.   Žádost o prodej části pozemku p. č. 4516/1 v k. ú. Příbram, příp. uznání vlastnického práva vydržením, dokument

12.   Výkup id. podílů pozemku p. č. 471/3 v katastrálním území Březové Hory, dokument 

13. Galerie Františka Drtikola – vyjádření BcA. Freiberga k výrokům zastupitelky paní Markéty Škodové na jednání zastupitelstva dne 24.04.2023, dokument

14.   Různé  

15.   Diskuse, interpelace, závěr  

 

Mgr. Jan Konvalinka
starosta

 Počet zobrazení: 801 | Aktualizováno: 31. 05. 2023