Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Úřední hodiny

Pondělí8.00-12.00
13.00-17.00
Středa8.00-12.00
13.00-17.00
Po dohodě s příslušným pracovníkem lze věc vyřídit kdykoli v pracovní době Městského úřadu. Schůzku s konkrétním pracovníkem je nezbytně nutné domlouvat si předem.

Adresa

náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I

Zobrazit v:   Google maps  |   Mapy.cz  |   Apple Maps  

0 0 0

 Popis činnosti oddělení 

Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí především ochrana práva dítěte na jeho příznivý vývoj a řádnou výchovu,
ochrana jeho oprávněných zájmů včetně ochrany jeho jmění a působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny.

Předním hlediskem sociálně-právní ochrany je zájem dítěte a blaho dítěte.

Organizační struktura orgánu SPOD

Oddělení SPOD za tímto účelem účelem mimo jiné provádí následující úkony

 • sleduje nepříznivé vlivy působící na děti a činí opatření k omezování jejich působení

 • pomáhá rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě

 • poskytuje nebo zprostředkovává rodičům poradenství při výchově a vzdělání dítěte

 • provádí šetření v rodině a bydlišti dítěte

 • provádí šetření ve školském a zdrav.zařízení, v zaměstnání nebo jiném zařízení, kde se dítě zdržuje

 • spolupracuje s ostatními státními orgány

 • sleduje dodržování práv dítěte v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy

 • vyjadřuje se k pobytu dítěte mimo tato zařízení u rodičů nebo jiných fyzických osob

 • účastní se trestního a přestupkového řízení proti mladistvému

 • podává návrh na podmíněné propuštění mimo výchovné zařízení

 • zabývá se dětmi týranými, zneužívanými a zanedbávanými

 • pracuje s dětmi, na kterých byl spáchán trestný čin, nebo je podezření ze spáchání takového činu

 • oznamuje orgánům činným v trestním řízení podezření na spáchání trestného činu proti dítěti

Vydává rozhodnutí

 • o uložení povinnosti rodičům využít odborného poradenského zařízení pokud rodiče odbornou pomoc nezajistili, ačkoli dítě takovou pomoc nezbytně potřebuje
 • o uložení povinnosti rodičům využít odbornou poradenskou pomoc, zejména při sporech o úpravě výchovy dítěte nebo úpravě styku s dítětem
 • o úhradě nákladů spojených s převzetím dítěte na území ČR

Ve věcech osvojení a pěstounské péče

 • přijímá žádosti fyzických osob, které mají zájem stát se osvojiteli, pěstouny nebo pěstouny na přechodnou dobu
 • vyhledává děti vhodné k osvojení a svěření do pěstounské péče a vede příslušnou dokumentaci
 • vyhledává osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny a vede příslušnou dokumentaci
 • vykonává funkci opatrovníka nebo poručníka a činí neodkladné úkony v zájmu dítěte a v jeho zastoupení v době, kdy mu není ustanoven poručník nebo pokud se ustanovený poručník neujme své funkce

Podává soudu návrhy a podněty

 • na nařízení ústavní výchovy, její prodloužení nebo zrušení
 • na svěření dítěte do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
 • na výkon rozhodnutí ve věci realizace ústavní výchovy
 • na omezení nebo zbavení rodičovské odpovědnosti nebo pozastavení jejího výkonu
 • na rozhodnutí o splnění podmínky osvojení spočívající v tom, že rodiče o své dítě neprojevují zájem
 • na zahájení řízení ve věci určení otcovství k nezletilému dítěti
 • na nařízení předběžného opatření, ocitlo-li se dítě bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy
 • o svěření dítěte do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem
 • o svěření dítěte do péče osoby, která má zájem stát se osvojitelem

Úsek vybraných činností a doporučení orgánu sociálně-právní ochrany dětí

Územní působnost v oblasti sociálně-právní ochrany dětí
Ve smyslu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, je působnost výkonu sociálně-právní ochrany vymezena trvalým pobytem dítěte na území v rozsahu působnosti Městského úřadu Příbram jako obecního úřadu obce s rozšířenou působností. na zajištění výkonu SPOD se podílí sociální pracovníci oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátoři pro děti a mládež oddělení sociální prevence a kurately:

Obvody jednotlivých sociálních pracovníků OSPOD

Obvody pracovníků náhradní rodinné péče (pěstounské péče)

Kdo mi pomůže?

Co dělat, když potřebuji pomoc v době karantény…

Leták - pomoc dětem (MPSV)

PRÁVO NA DĚTSTVÍ - www.pravonadetstvi.cz

 

Odkazy na internetové stránky zabývající se ochranou práv dětí:

Nadace Naše dítě              Dětské krizové centrum  

http://www.nasedite.cz/  http://www.dkc.cz/

 Fond ohrožených dětí

 http://www.fod.cz/

Linka bezpečí Linka bezpečí

http://www.linkabezpeci.cz/

Telefonní kontakty na sdružení zabývající se ochranou práv dětí, krizové linky

Linka bezpečí 116 111 (bezplatná linka 24 hodin denně)
Linka vzkaz domů 800 111 113, 724 727 777

Rodičovská linka 800 111 234

Seznam činností

 • Problematika dítěte týraného, zneužívaného a zanedbávaného
 • Problematika náhradní rodinné péče
 • Problematika svěření nezletilého dítěte do cizí péče
 • Problematika výchovných problémů mládeže
 • Problematika výživného pro nezletilé dítě
 • Problematika zajištění výživy a nákladů neprovdané matky
 • Problematika úpravy styku s nezletilým dítětem
 • Problematika úpravy výchovy a výživy nezletilého dítěte


Počet zobrazení: 38544 | Aktualizováno: 21. 10. 2020