Odbor vnitřních věcí

Vedoucí: Mgr. Ivana Novotná-Kuzmová, DiS.
Sídlo: Tyršova 108, Příbram I - 1. patro

Struktura odboru dle činností

Úřední hodiny

Na pracovišti centrální spisovny města Příbram (Kpt. Olesinského 41, 42, Příbram II)
 • pondělí     12.00-16.00
 • středa       08.00-12.00
 
Na pracovištích podatelny, informací, oddělení personálním a vnitřních věcí (Tyršova 108, Příbram I)
 • pondělí a středa   8.00-12.00     13.00-17.00
 • úterý a čtvrtek      8.00-11.00     12.00-15.00
 • pátek                    8.00-11.00     12.00-14.30  
 
 
 
 

Popis činnosti odboru:

V přenesené působnosti v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy:

 • plní úkoly na úseku práva shromažďovacího
 • zajišťuje a vykonává organizačně-technickou přípravu a průběh voleb (vyjma registračního úřadu), místního referenda a sčítání lidu, domů a bytů
 • provádí správní řízení a vydává rozhodnutí z vykonávané oblasti


V samostatné působnosti zajišťuje:

 • personální správu (pracovně právní vztahy, odměňování, pracovně lékařské služby, apod.)
 • vnitřní správu městského úřadu a provozní správu budov užívaných městským úřadem (organizační a materiálně technické zabezpečení chodu MěÚ a volených orgánů města apod.)
 • výkon administrativní činnosti související s vedením registru dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmu, ve znění pozdějších předpisů
 • organizační záležitosti MěÚ Příbram
 • materiálně technické zabezpečení chodu MěÚ
 • provozní správu budov, ve kterých sídlí MěÚ, včetně úklidu
 • rozpočet, rozbory, ekonomické činnosti odboru
 • chod a vnitřní správu MěÚ dle schváleného rozpočtu
 • provoz podatelny a doručování písemností, obsluhu telefonní ústředny
 • ukládání, vyřazování, skartaci dokumentů MěÚ
 • organizačně a technicky zabezpečuje činnosti jednání rady města a zastupitelstva města, vede evidenci komisí RM a výborů ZM
 • zpracování, evidenci a archivaci zápisů a usnesení RM a ZM
 • agendu přísedících soudů
 • činnosti vyplývající ze zákona o volbách, o sčítání lidu, o místním referendu apod.
 • metodické vedení, kontrola, styk s obcemi v územním obvodu úřadu s rozšířenou působností
 • vykonává editaci údajů Registru práv a povinností

Plní úkoly městského úřadu v rozsahu vymezeném organizačním řádem.           Počet zobrazení: 12945 | Aktualizováno: 03. 12. 2020