Odbor vnitřních věcí

Úřední hodiny

Pondělí8.00-17.00
Středa8.00-17.00

Adresa

Tyršova 108, Příbram I , 1. patro

Zobrazit v:   Google maps  |   Mapy.cz  |   Apple Maps  

5 0 5

Popis činnosti odboru

V přenesené působnosti v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy

 • plní úkoly na úseku práva shromažďovacího
 • zajišťuje a vykonává organizačně-technickou přípravu a průběh voleb (vyjma registračního úřadu), místního referenda a sčítání lidu, domů a bytů
 • provádí správní řízení a vydává rozhodnutí z vykonávané oblasti

V samostatné působnosti zajišťuje

 • personální správu (pracovně právní vztahy, odměňování, pracovně lékařské služby, apod.)
 • vnitřní správu městského úřadu a provozní správu budov užívaných městským úřadem (organizační a materiálně technické zabezpečení chodu MěÚ a volených orgánů města apod.)
 • výkon administrativní činnosti související s vedením registru dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmu, ve znění pozdějších předpisů
 • organizační záležitosti MěÚ Příbram
 • materiálně technické zabezpečení chodu MěÚ
 • provozní správu budov, ve kterých sídlí MěÚ, včetně úklidu
 • rozpočet, rozbory, ekonomické činnosti odboru
 • chod a vnitřní správu MěÚ dle schváleného rozpočtu
 • provoz podatelny a doručování písemností, obsluhu telefonní ústředny
 • ukládání, vyřazování, skartaci dokumentů MěÚ
 • organizačně a technicky zabezpečuje činnosti jednání rady města a zastupitelstva města, vede evidenci komisí RM a výborů ZM
 • zpracování, evidenci a archivaci zápisů a usnesení RM a ZM
 • agendu přísedících soudů
 • činnosti vyplývající ze zákona o volbách, o sčítání lidu, o místním referendu apod.
 • metodické vedení, kontrola, styk s obcemi v územním obvodu úřadu s rozšířenou působností
 • vykonává editaci údajů Registru práv a povinností

Plní úkoly městského úřadu v rozsahu vymezeném organizačním řádem.           

Vedoucí: Mgr. Ivana Novotná-Kuzmová, DiS.Počet zobrazení: 17987 | Aktualizováno: 03. 12. 2020