Odpadové hospodářství

Marcel Strnad

tel. 318 402 476, e-mail: marcel.strnad@pribram.eu

Návody a formuláře ke stažení

Evidence a ohlašování odpadů
Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady
Vyjádření z hlediska nakládání s odpady
Souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů

 

Dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech vykonává veřejnou správu v oblasti odpadového hospodářství:

1) obecní úřad
a) kontroluje, zda právnické osoby a podnikatelé využívají systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem na základě písemné smlouvy s obcí, a zda fyzická osoba, která není podnikatelem, se zbavuje odpadu pouze v souladu s tímto zákonem
b) ukládá původcům odpadů pokuty za porušení zákona, stanovuje opatření a lhůty pro zjednání nápravy,
c) ukládá fyzickým osobám pokuty za přestupek uvedený v § 69 zákona o odpadech, stanovuje opatření a lhůty pro zjednání nápravy,
d) kontroluje, zda právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání (původci odpadů) mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu se zákonem,
e) kontroluje u provozovatele skládky placení poplatků za ukládání odpadů na skládky.

2) obecní úřad obce s rozšířenou působností
a) podává návrh MŽP na zařazení odpadu podle Katalogu odpadů,
b) uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady - skladování a úprava (do 100 t nebezpečných odpadů za rok), shromažďování a přeprava nebezpečných odpadů nepodléhají souhlasu,
c) uděluje souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů,
d) vede a zpracovává evidenci odpadů a způsobů nakládání s nimi, autovlaků a způsobů jejich zpracování, typu, množství a způsobu zpracování, využití nebo odstranění elektroodpadu, jím vydaných souhlasů a dalších rozhodnutí dle zákona o odpadech a na požádání podává informace žadatelům o sídle zařízení vhodných k odstranění nebo využití jimi vyprodukovaného odpadu
e) zasílá MŽP informace o zřízených malých zařízení pro biologické zpracování využitelných biologicky rozložitelných odpadů
f) kontroluje, jak jsou právnickými osobami, fyzickými osobami oprávněnými k podnikání a obcemi dodržována ustanovení zákona, kontroluje, zda pověřené osoby dodržují stanovený způsob hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,
g) ukládá provozovateli zařízení k odstraňování odpadů (v mimořádných případech, je-li to nezbytné z hlediska ochrany ŽP) povinnost odstranit odpad,
h) za porušení stanovených povinností ukládá původcům odpadů pokuty a může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy,
i) může zakázat původci odpadů činnost, která způsobuje vznik odpadu, pokud původce nemá zajištěno využití nebo odstranění odpadů a pokud by odpady vzniklé v důsledku pokračování této činnosti mohly způsobit škodu na životním prostředí,
j) obecní úřad obce s rozšířenou působností zruší rozhodnutí o udělení souhlasu, v případě, že osobě, které byl souhlas udělen, opakovaně porušuje povinnosti stanovené zákonem nebo opakovaně neplní podmínky na které je souhlas vázán,
k) uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním plánům,
l) vydává vyjádření:
- ke zřízení zařízení k odstraňování odpadů;
- v územním a stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady;
- k připravovaným změnám výrobního procesu nebo výroby, které mají vliv na nakládání s odpady;
- k zavedení a rozšíření výroby oxidu titaničitého;
- ke zřízení malých zařízení pro biologické zpracování využitelných biologicky rozložitelných odpadů.

Interaktivní formulář ročního hlášení o odpadech

Informace původcům odpadů

Orientační přepočtová tabulka - odpady

Kam s vaším odpadem

Černé skládky v Příbrami - projekt Zmapuj toPočet zobrazení: 4962 | Aktualizováno: 18. 03. 2014