Využívání sociálních služeb na Příbramsku

Odpadové hospodářství

Marcel Strnad

tel. 318 402 476, e-mail: marcel.strnad@pribram.eu

Návody a formuláře ke stažení

Evidence a ohlašování odpadů
Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady
Vyjádření z hlediska nakládání s odpady
Souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů

 

Dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech vykonává veřejnou správu v oblasti odpadového hospodářství:

1) jako obecní úřad

 • kontroluje, zda právnické osoby a podnikatelé využívají systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem na základě písemné smlouvy s obcí, a zda fyzická osoba, která není podnikatelem, se zbavuje odpadu pouze v souladu s tímto zákonem,
 • ukládá původcům odpadů pokuty za porušení zákona, stanovuje opatření a lhůty pro zjednání nápravy, 
 • ukládá fyzickým osobám pokuty za přestupek uvedený v § 69 zákona o odpadech, stanovuje opatření a lhůty pro zjednání nápravy, 
 • kontroluje, zda právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání (původci odpadů) mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu se zákonem,
 •  kontroluje u provozovatele skládky placení poplatků za ukládání odpadů na skládky.

2) jako obecní úřad obce s rozšířenou působností

 • podává návrh MŽP na zařazení odpadu podle Katalogu odpadů,
 • uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady - skladování a úprava (do 100 t nebezpečných odpadů za rok), shromažďování a přeprava nebezpečných odpadů nepodléhají souhlasu,
 • uděluje souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů,
 • vede a zpracovává evidenci odpadů a způsobů nakládání s nimi, autovlaků a způsobů jejich zpracování, typu, množství a způsobu zpracování, využití nebo odstranění elektroodpadu, jím vydaných souhlasů a dalších rozhodnutí dle zákona o odpadech a na požádání podává informace žadatelům o sídle zařízení vhodných k odstranění nebo využití jimi vyprodukovaného odpadu,
 • zasílá MŽP informace o zřízených malých zařízení pro biologické zpracování využitelných biologicky rozložitelných odpadů,
 • kontroluje, jak jsou právnickými osobami, fyzickými osobami oprávněnými k podnikání a obcemi dodržována ustanovení zákona, kontroluje, zda pověřené osoby dodržují stanovený způsob hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,
 • ukládá provozovateli zařízení k odstraňování odpadů (v mimořádných případech, je-li to nezbytné z hlediska ochrany ŽP) povinnost odstranit odpad,
  h) za porušení stanovených povinností ukládá původcům odpadů pokuty a může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy,
 • může zakázat původci odpadů činnost, která způsobuje vznik odpadu, pokud původce nemá zajištěno využití nebo odstranění odpadů a pokud by odpady vzniklé v důsledku pokračování této činnosti mohly způsobit škodu na životním prostředí,
 • obecní úřad obce s rozšířenou působností zruší rozhodnutí o udělení souhlasu, v případě, že osobě, které byl souhlas udělen, opakovaně porušuje povinnosti stanovené zákonem nebo opakovaně neplní podmínky na které je souhlas vázán,
 • uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním plánům,
 • vydává vyjádření.

Orientační přepočtová tabulka - odpady

Kam s vaším odpadem

 Počet zobrazení: 5238 | Aktualizováno: 18. 03. 2014
Využívání sociálních služeb na Příbramsku