Bukovany

0 0 0

Územní plán Bukovany

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU BUKOVANY
(včetně vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na udržitelný rozvoj území)

MěÚ Příbram, odbor stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování (dále jen „pořizovatel“) dle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), v platném znění,  pořizuje na žádost obce Bukovany dle § 6 odst.1 písm. c) stavebního zákona Územní plán Bukovany (dále jen „ÚP“).

Pořizovatel oznamuje, že v souladu s § 50 odst. 3 stavebního zákona je v době od 11.01.2016 do 29.02.2016  návrh ÚP zveřejněn na těchto místech:

1/ www.pribram.eu (městský úřad – odbory MěÚ – stavební úřad a územní plánování – oddělení  územního plánování – obce ORP Příbram – Bukovany)
2/ OÚ Bukovany
3/ MěÚ Příbram, odbor stavební úřad a územní plánování

Každý může uplatnit k návrhu ÚP připomínku ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení této veřejné vyhlášky (veřejná vyhláška je doručena patnáctým dnem jejího vyvěšení na úřední desce obce). K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

Připomínky budou uplatněny písemnou formou na adresu pořizovatele, tzn. MěÚ Příbram, stavební úřad a územní plánování, Tyršova 108, 261 01 Příbram I.

ÚP Bukovany - návrh - koordinační výkres

ÚP Bukovany - návrh - textová část

ÚP Bukovany - návrh - odůvodnění textové části

ÚP Bukovany - vyhodnocení vlivů

 Počet zobrazení: 5110 | Aktualizováno: 07. 01. 2016