Chraštice

 

ÚZEMNÍ PLÁN CHRAŠTICE

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRAŠTICE

MěÚ Příbram, Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování (dále jen „pořizovatel“) dle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), v platném znění, pořizuje na žádost obce Chraštice Územní plán Chraštice (dále jen „ÚP“).
Pořizovatel oznamuje v souladu s § 52 stavebního zákona konání veřejného projednání návrhu ÚP. To se uskuteční dne 11.05.2021 v 9:00 hodin.

Vzhledem k epidemiologické situaci v ČR nelze veřejné projednání uspořádat jinak, nežli distanční formou, tj. on-line na odkazu:
meet.google.com/rvb-ocsr-onc

Přes uvedený odkaz je možné se přihlásit v prohlížeči Google Chrome, ideálně 10 minut před zahájením jednání. Každý vstup bude správcem autorizován, proto uvádějte celé své jméno. O slovo se hlaste pomocí ikony „Přihlásit se o slovo“, vypněte si svoje mikrofony a zapínejte je pouze na vyzvání.

Návrh změny je veřejně k nahlédnutí na webu www.pribram.eu (níže).

Každý může uplatnit k návrhu ÚP připomínku ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání.

Vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou uplatnit k návrhu ÚP námitku ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání. V námitce musí být uvedeno odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva, a musí být vymezeno území dotčené námitkou.

Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní stanovisko k částem řešení ÚP, které byly od společného jednání (§ 50 stavebního zákona) změněny, a to do 7 dnů ode dne veřejného projednání.

Stanoviska, připomínky a námitky budou v uvedených termínech uplatněny písemnou formou na adresu pořizovatele, tzn. MěÚ Příbram, Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, Tyršova 108, 261 19 Příbram I. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

ÚP Chraštice - návrh - textová část
ÚP Chraštice - návrh - hlavní výkres
ÚP Chraštice - návrh - hlavní výkres - technická infrastruktura
ÚP Chraštice - návrh - výkres základního členění
ÚP Chraštice - návrh - výkres VPS
ÚP Chraštice - návrh - koordinační výkres
ÚP Chraštice - návrh - výkres ZPF
ÚP Chraštice - návrh - výkres širších vztahůPočet zobrazení: 3842 | Aktualizováno: 24. 12. 2009