Vyplňte prosím dotazník zde: https://pribram.eu/dotaznik/web21

Chraštice

 

ÚZEMNÍ PLÁN CHRAŠTICE

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRAŠTICE

MěÚ Příbram, Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování (dále jen „pořizovatel“) dle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), v platném znění,  pořizuje na žádost obce Chraštice dle § 6 odst.1 písm. c) stavebního zákona Územní plán Chraštice (dále jen „ÚP“).

Pořizovatel oznamuje, že v souladu s § 50 odst. 3 stavebního zákona v době od 04.06.2020 do 23.07.2020 je návrh ÚP zveřejněn na těchto místech:
- www.pribram.eu (městský úřad – odbory MěÚ – stavební úřad a územní plánování – oddělení  územního plánování – obce ORP Příbram – Chraštice)
- OÚ Chraštice
- MěÚ Příbram, Stavební úřad a územní plánování, odd. územního plánování
 
Každý může uplatnit k návrhu ÚP připomínku ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení této veřejné vyhlášky (veřejná vyhláška je doručena patnáctým dnem jejího vyvěšení na úřední desce obce). K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

Připomínky budou uplatněny písemnou formou na adresu pořizovatele, tzn. MěÚ Příbram.

ÚP Chraštice - návrh - textová část
ÚP Chraštice - návrh - hlavní výkres
ÚP Chraštice - návrh - hlavní výkres - technická infrastruktura
ÚP Chraštice - návrh - výkres základního členění
ÚP Chraštice - návrh - výkres VPS
ÚP Chraštice - návrh - koordinační výkres
ÚP Chraštice - návrh - výkres ZPF
ÚP Chraštice - návrh - výkres širších vztahůPočet zobrazení: 3603 | Aktualizováno: 24. 12. 2009
Máte náměty ke zlepšení webu pribram.eu?
Vyplňte prosím dotazník zde: https://pribram.eu/dotaznik/web21