Vyplňte prosím dotazník zde: https://pribram.eu/dotaznik/web21

Háje

Změna č. 3 Územního plánu obce Háje – oznámení

 
Odbor koncepce a rozvoje města MěÚ Příbram pořídil Změnu č. 3 Územního plánu obce Háje (změna).
 
Změna nabyla účinnosti dne 20. 09. 2013.
 
Projektantem změny je Ing. arch. Milan Salaba, ČKA 01 467.
 
Změna je k nahlédnutí na
- Obecním úřadu Háje
- MěÚ Příbram, odboru koncepce a rozvoje města,
- Stavebním úřadu Příbram,
- KÚ Stč. kraje, odboru regionálního rozvoje, oddělení územního řízení.
 
 
Doklady o pořízení změny jsou k nahlédnutí na MěÚ Příbram, odboru koncepce a rozvoje města.
 
Toto oznámení je zveřejněno v souladu s § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

Změna č. 4 Územního plánu obce Háje - oznámení
 


MěÚ Příbram, odbor stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování, pořídil Změnu č. 4 Územního plánu obce Háje (změna).

Změna nabyla účinnosti dne 30. 05. 2015

Projektantem změny je Ing. arch. Milan Salaba, ČKA 01 467.

Změna je k nahlédnutí na

  • Obecním úřadu Háje
  • MěÚ Příbram, odboru stavební úřad a územní plánování
  • KÚ Stč. kraje, odboru regionálního rozvoje.

Doklady o pořízení změny jsou k nahlédnutí na MěÚ Příbram, odboru stavební úřad a územní plánování.

Toto oznámení je zveřejněno v souladu s § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.


 Změna č. 5 Územního plánu obce Háje - oznámení

MěÚ Příbram, odbor stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování, pořídil Změnu č. 5 Územního plánu obce Háje (změna).

Změna nabyla účinnosti dne 16.12.2015

Projektantem změny je Ing. arch. Milan Salaba, ČKA 01 467.

Změna je k nahlédnutí na

  • Obecním úřadu Háje
  • MěÚ Příbram, odboru stavební úřad a územní plánování
  • KÚ Stč. kraje, odboru regionálního rozvoje.

Doklady o pořízení změny jsou k nahlédnutí na MěÚ Příbram, odboru stavební úřad a územní plánování.

Toto oznámení je zveřejněno v souladu s § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

 

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU HÁJE

MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování (dále jen „pořizovatel“) dle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), v platném znění, pořizuje na žádost obce Háje Územní plán Háje (dále jen „ÚP“).

Pořizovatel oznamuje v souladu s § 52 stavebního zákona konání veřejného projednání návrhu ÚP. To se uskuteční dne 24.09.2020 v  9:00 hodin v kanceláři pořizovatele, tzn. MěÚ Příbram, Na Příkopech 105, 261 01 Příbram I.

Vzhledem k rozsahu je fyzicky nemožné celý návrh ÚP vystavit na úřední desce. Proto je návrh ÚP veřejně k nahlédnutí na webu www.pribram.eu (městský úřad – odbory MěÚ – Stavební úřad a územní plánování – oddělení územního plánování – obce ORP Příbram – Háje). Další místa, kde je možno do návrhu ÚP nahlédnout, jsou OÚ Háje a MěÚ Příbram, Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování.

Každý může uplatnit k návrhu ÚP připomínku ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání.

Vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou uplatnit k návrhu ÚP námitku ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání. V námitce musí být uvedeno odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva, a musí být vymezeno území dotčené námitkou.

Připomínky a námitky budou v uvedených termínech uplatněny písemnou formou na adresu pořizovatele, tzn. MěÚ Příbram, Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, Tyršova 108, 261 19 Příbram I. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

ÚP Háje - návrh - textová část
ÚP Háje - návrh - výkres základního členění
ÚP Háje - návrh - hlavní výkres
ÚP Háje - návrh - výkres etapizace
ÚP Háje - návrh - výkres VPS, VPO
ÚP Háje - návrh - výkres širších vztahů
ÚP Háje - návrh - výkres ZPF
ÚP Háje - návrh - koordinační výkres

 Počet zobrazení: 5296 | Aktualizováno: 26. 06. 2015
Máte náměty ke zlepšení webu pribram.eu?
Vyplňte prosím dotazník zde: https://pribram.eu/dotaznik/web21