Háje

0 0 0


ÚZEMNÍ PLÁN HÁJE

MěÚ Příbram, Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování, pořídil na žádost obce Háje dle § 6 odst.1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, Územní plán Háje (ÚP).
V souladu s § 165 odst. 3 stavebního zákona zveřejňujeme následující:

1/ Zastupitelstvo obce Háje usn. č. 3/2 ze dne 01.04.2021 vydalo Územní plán Háje, jehož projektantem je Ing. arch. Milan Salaba, ČKA 01 467.
2/ ÚP je účinný ke dni 16.04.2021
3/ ÚP je k nahlédnutí na těchto místech:
- OÚ Háje
- MěÚ Příbram, Stavební úřad a územní plánování
- KÚ Stč. kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu
- www.pribram.eu (níže)
4/ Doklady o pořízení ÚP jsou k nahlédnutí na MěÚ Příbram, odboru Stavební úřad a územní plánování, odd. územního plánování.

ÚP Háje - textová část
ÚP Háje - výkres základního členění
ÚP Háje - hlavní výkres
ÚP Háje - výkres etapizace
ÚP Háje - výkres VPS, VPO
ÚP Háje - výkres širších vztahů
ÚP Háje - výkres ZPF
ÚP Háje - koordinační výkres

 Počet zobrazení: 7693 | Aktualizováno: 26. 06. 2015