Háje

Změna č. 3 Územního plánu obce Háje – oznámení

 
Odbor koncepce a rozvoje města MěÚ Příbram pořídil Změnu č. 3 Územního plánu obce Háje (změna).
 
Změna nabyla účinnosti dne 20. 09. 2013.
 
Projektantem změny je Ing. arch. Milan Salaba, ČKA 01 467.
 
Změna je k nahlédnutí na
- Obecním úřadu Háje
- MěÚ Příbram, odboru koncepce a rozvoje města,
- Stavebním úřadu Příbram,
- KÚ Stč. kraje, odboru regionálního rozvoje, oddělení územního řízení.
 
 
Doklady o pořízení změny jsou k nahlédnutí na MěÚ Příbram, odboru koncepce a rozvoje města.
 
Toto oznámení je zveřejněno v souladu s § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

Změna č. 4 Územního plánu obce Háje - oznámení
 


MěÚ Příbram, odbor stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování, pořídil Změnu č. 4 Územního plánu obce Háje (změna).

Změna nabyla účinnosti dne 30. 05. 2015

Projektantem změny je Ing. arch. Milan Salaba, ČKA 01 467.

Změna je k nahlédnutí na

  • Obecním úřadu Háje
  • MěÚ Příbram, odboru stavební úřad a územní plánování
  • KÚ Stč. kraje, odboru regionálního rozvoje.

Doklady o pořízení změny jsou k nahlédnutí na MěÚ Příbram, odboru stavební úřad a územní plánování.

Toto oznámení je zveřejněno v souladu s § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.


 Změna č. 5 Územního plánu obce Háje - oznámení

MěÚ Příbram, odbor stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování, pořídil Změnu č. 5 Územního plánu obce Háje (změna).

Změna nabyla účinnosti dne 16.12.2015

Projektantem změny je Ing. arch. Milan Salaba, ČKA 01 467.

Změna je k nahlédnutí na

  • Obecním úřadu Háje
  • MěÚ Příbram, odboru stavební úřad a územní plánování
  • KÚ Stč. kraje, odboru regionálního rozvoje.

Doklady o pořízení změny jsou k nahlédnutí na MěÚ Příbram, odboru stavební úřad a územní plánování.

Toto oznámení je zveřejněno v souladu s § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.


OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU HÁJE

MěÚ Příbram, Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, jako příslušný úřad
územního plánování (dále jen „pořizovatel“) dle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), v platném znění, pořizuje na žádost obce Háje
dle § 6 odst.1 písm. c) stavebního zákona Územní plán Háje (dále jen „ÚP“).

Pořizovatel oznamuje, že v souladu s § 50 odst. 3 stavebního zákona v době od 14.01.2020 do
14.03.2020 je návrh ÚP zveřejněn na těchto místech: 1/ www.pribram.eu (níže), 2/ OÚ Háje, 3/ MěÚ Příbram, Stavební úřad a územní plánování, odd. územního plánování

Každý může uplatnit k návrhu ÚP připomínku ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení této veřejné vyhlášky
(veřejná vyhláška je doručena patnáctým dnem jejího vyvěšení na úřední desce obce). K později
uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

Připomínky budou uplatněny písemnou formou na adresu pořizovatele, tzn. MěÚ Příbram, Stavební úřad
a územní plánování, oddělení územního plánování, Tyršova 108, 261 01 Příbram I.

ÚP Háje - návrh - textová část
ÚP Háje - návrh - výkres zákl. členění
ÚP Háje - návrh - hl. výkres
ÚP Háje - návrh - výkres VPS, VPO
ÚP Háje - návrh - koordinační výkres
ÚP Háje - návrh - výkres širších vztahů
ÚP Háje - návrh - výkres ZPF

 Počet zobrazení: 4716 | Aktualizováno: 26. 06. 2015