Vyplňte prosím online dotazník: Průzkum pocitu bezpečí občanů města Příbram

Pičín

0 0 0

ÚPRAVA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PIČÍN DLE § 188 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ÚPRAVY 

MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování (dále jen „pořizovatel“) dle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), v platném znění,  pořizuje na žádost obce Pičín dle § 6 odst.1 písm. c) stavebního zákona úpravu Územního plánu obce Pičín (dále jen „úprava“).

Jedná se o úpravu dle § 188 odst. 1 stavebního zákona, kterou se nemění koncepce platného územního plánu a jejíž rozsah je zejména následující:
- aktualizace zastavěného území (§ 58 stavebního zákona)
- aktualizace stávajících inženýrských sítí a dalších jevů dle aktuálních územně analytických podkladů
- zapracování veškerých vydaných změn územního plánu
- přepracování ploch s rozdílným způsobem využití tak, aby korespondovaly s ustanoveními vyhl. č. 501/2006 Sb., zároveň aby jejich věcný obsah vycházel z platného územního plánu
- přeskupení struktury platného územního plánu tak, aby odpovídala příloze č. 7 vyhl. č. 500/2006 Sb. (výrok, odůvodnění, ….)
- vypuštění nepřípustné podrobnosti územního plánu (hmotový charakter zástavby …) dle čl. II odst. 4 zákona č. 350/2012 Sb. a dle přílohy č. 7 odst. 1 písm. f) vyhl. č. 500/2006 Sb.

Pořizovatel oznamuje, že v souladu s § 50 odst. 3 stavebního zákona v době od 22.04.2021 do 11.06.2021 je návrh ÚP zveřejněn na těchto místech:
- www.pribram.eu (níže)
- OÚ Pičín
- MěÚ Příbram, Stavební úřad a územní plánování, odd. územního plánování

Každý může uplatnit k návrhu ÚP připomínku ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení této veřejné vyhlášky (veřejná vyhláška je doručena patnáctým dnem jejího vyvěšení na úřední desce obce). K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

Připomínky budou uplatněny písemnou formou na adresu pořizovatele, tzn. MěÚ Příbram, Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, Tyršova 108, 261 01 Příbram I.

Návrh úpravy ÚP Pičín - textová část
Návrh úpravy ÚP Pičín - výkres základního členění
Návrh úpravy ÚP Pičín - hlavní výkres
Návrh úpravy ÚP Pičín - hlavní výkres - technická infrastruktura
Návrh úpravy ÚP Pičín - výkres VPS, VPO
Návrh úpravy ÚP Pičín - koordinační výkres

 Počet zobrazení: 221 | Aktualizováno: 22. 04. 2021