Sádek

0 0 0

Územní plán Sádek – údaje o vydaném územním plánu

Odbor koncepce a rozvoje města MÚ Příbram, jako příslušný úřad územního plánování, pořídil na žádost obce Sádek dle § 6 odst.1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, Územní plán Sádek.

Datum vydání územního plánu je 8. 10. 2008, nabytí účinnosti dne 24. 10. 2008.

Projektantem je Ing. arch. Ivan Plicka, ČKA 00 256

Územní plán je k nahlédnutí- na MÚ Příbram, odboru KRM, Tyršova 108, 261 01 Příbram I- na Úřadu městyse Jince, stavebním úřadu, Čs. dělostřelců 172, 262 23 Jince- na KÚ Stč. kraje, odboru územního a stavebního řízení, Zborovská 11, 150 21 Praha 5- na Obci Sádek, Sádek 39, 261 01 Příbram

Doklady o pořízení územního plánu jsou k nahlédnutí na MÚ Příbram, odboru KRM, Tyršova 108, 261 01 Příbram I.

Tyto údaje o vydaném územním plánu jsou zveřejněny v souladu s § 165 odst. 2 stavebního zákona.Počet zobrazení: 4804 | Aktualizováno: 24. 12. 2009