Třebsko

 

Změna č. 1 Územního plánu obce Třebsko – oznámení

Odbor koncepce a rozvoje města MÚ Příbram, jako příslušný úřad územního plánování, pořídil na žádost obce Třebsko dle § 6 odst.1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, Změnu č. 1 Územního plánu obce Třebsko.

Změna byla vydána dne 18. 2. 2009, účinnosti nabyla dne 7. 3. 2009.

Projektantem změny je Ing. arch. Ivan Plicka, ČKA 00 256.

Změna je k nahlédnutí- na MÚ Příbram, odboru KRM, Tyršova 108, 261 01 Příbram I- na MÚ Příbram, Stavebním úřadu, Tyršova 108, 261 01 Příbram I- na KÚ Stč. kraje, odboru územního a stavebního řízení, Zborovská 11, 150 21 Praha 5- na OÚ Třebsko, č.p. 4, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem

Doklady o pořízení změny jsou k nahlédnutí na MÚ Příbram, odboru KRM, Tyršova 108, 261 01 Příbram I.

Toto oznámení je zveřejněno v souladu s § 165 odst. 2 stavebního zákona. 


 

Územní plán Třebsko

 

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEBSKO

MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování (dále jen „pořizovatel“) dle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), v platném znění, pořizuje na žádost obce Třebsko Územní plán Třebsko (dále jen „ÚP“).

Pořizovatel oznamuje v souladu s ustanovením § 52 stavebního zákona konání řízení o ÚP, jehož součástí je veřejné projednání návrhu ÚP. To se uskuteční dne 04.06.2019 v  9:00 hodin v kanceláři pořizovatele, tzn. MěÚ Příbram, Na Příkopech 105, 261 01 Příbram I.

V souladu s ustanovením § 22 odst. 4 stavebního zákona vyzýváme projektanta ÚP k účasti na veřejném projednání za účelem spolupráce při výkladu.

Vzhledem k rozsahu je fyzicky nemožné celý návrh ÚP vystavit na úřední desce. Proto je návrh ÚP veřejně k nahlédnutí na webu www.pribram.eu (níže). Další místa, kde je možno do návrhu ÚP nahlédnout, jsou OÚ Třebsko a MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování.

Každý může uplatnit k návrhu ÚP připomínku ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání.

Vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou uplatnit k návrhu ÚP námitku ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání. V námitce musí být uvedeno odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva, a musí být vymezeno území dotčené námitkou.

Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní stanovisko k částem řešení ÚP, které byly od společného jednání (§ 50 stavebního zákona) změněny, a to do 7 dnů ode dne veřejného projednání.

Stanoviska, připomínky a námitky budou v uvedených termínech uplatněny písemnou formou na adresu pořizovatele, tzn. MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, Tyršova 108, 261 19  Příbram I. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

 

ÚP Třebsko - návrh - koordinační výkres

ÚP Třebsko - návrh - textová část

 


 

Územní studie Třebsko, lokalita A7 - sever 

ÚS - textová část

ÚS - hlavní výkresPočet zobrazení: 2929 | Aktualizováno: 24. 12. 2009