Vrančice

0 0 0

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VRANČICE

(pořizovatelem byl odbor KRM)

 • Vydání Změny č. 2 : vydalo Zastupitelstvo obce Vrančice dne 28.9.2007, usn.č. 9/2007
 • Nabytí účinnosti Změny č. 2 : dne 13.10.2007
 • Dokumentace Změny č. 2 je k dispozici k nahlédnutí :
  • Obecní úřad Vrančice, 262 31 Milín (včetně dokladové dokumentace z projednání)
  • Obecní úřad Milín, stavební úřad, 11.května 27, 262 31 Milín
  • Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního a stavebního řízení, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
  • Městský úřad Příbram, odbor koncepce a rozvoje města, Tyršova 108, 261 19 Příbram (včetně dokladové dokumentace z projednání)

 

 

 

Územní plán Vrančice – oznámení údajů o vydaném územním plánu
 

MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování, pořídil Územní plán Vrančice (UP).
Tento UP nabyl účinnosti dne 24.02.2017.
Projektantem ÚP je Ing. arch. Milan Salaba, ČKA 01 467.

Územní plán je k nahlédnutí na těchto místech:
- Obecní úřad Vrančice
- MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, odd. územního plánování (úřad územního plánování)
- Obecní úřad Milín, stavební úřad
- KÚ Stč. kraje, odboru regionálního rozvoje, odd. územního řízení

Doklady o pořízení UP jsou k nahlédnutí na MěÚ Příbram, odboru Stavební úřad a územní plánování, odd. územního plánování.

Toto oznámení je zveřejňováno v souladu s § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

 Počet zobrazení: 5497 | Aktualizováno: 11. 06. 2015