Památková péče

Úřední hodiny

Pondělí8.00-12.00
13.00-17.00
Středa8.00-12.00
13.00-17.00
Pátek8.00-10.00

Adresa

Na Příkopech 105, Příbram I

Zobrazit v:   Google maps  |   Mapy.cz  |   Apple Maps  

0 0 0

                                                PRO VEŘEJNOST

REFERENTKA Dita Mottlová DiS. od 13. 03. 2024 BUDE PŘÍTOMNA V KANCELÁŘI Č. 15 VŽDY POUZE V PONDĚLÍ OD 09 hod. do 15 hod., kde budou probíhat konzultace daného území. Ostatní dny bude  přítomna na TEL. 731661945 a pro písemnou komunikaci na dita.mottlova@pribram.euPro stavebníky se nic nemění, konzultace včetně terénních výjezdů, kontrolních dnů staveb bude nadále dle území vykonávat referentka Mottlová. Rozdělení území referentů je uvedeno pod tímto upozorněním. Děkujeme za pochopení.

Rozdělení území ORP Příbram podle pracovníků

referentka Dita Mottlová, DiS.  
Bratkovice, Březnice, Bukovany, Čenkov, Dlouhá Lhota,, Drásov, Dubenec, Dubno, Hluboš, Chrást, Jince, Kamenná, Kotenčice, Koupě, Lhota u Příbramě, Modřovice, Narysov, Nepomuk, Nestrašovice, Obecnice, Ohrazenice, Ostrov, Pičín, Počaply, Podlesí, Příbram, Rejkovice, Smolotely, Solenice, Starosedlský Hrádek, Svojšice, Těchařovice, Tochovice, Trhové Dušníky, Třebsko, Tušovice, Vojenský újezd Brdy, Vrančice, Vysoká u Příbramě, Zalužany, Zduchovice. Ochranné pásmo nemovité kulturní památky kostela Svatého Jakuba Většího (Příbram), Městská památková zóna Březnice.

 

referentka Ing. Kateřina Sýkorová  
Bezděkov pod Třemšínem, Bohostice, Bohutín, Buková u Příbramě, Březové Hory, Cetyně, Drahenice, Dolní Hbity, Drahlín, Háje, Hlubyně, Horčápsko, Hudčice, Hutě pod Třemšínem, Hvožďany, Chraštice, Jablonná, Kamýk nad Vltavou, Kozárovice, Křešín, Láz, Lazsko, Lešetice, Milín, Občov, Obory, Pečice, Pňovice, Březové Hory, Drkolnov, Radětice, Rožmitál pod Třemšínem, Sádek, Sedlice, Suchodol, Věšín, Višňová, Volenice, Vranovice, Vševily, Vystrkov, Zbenice. Ochranné pásmo areálu nemovité kulturní památky dolu Ševčiny, areálu dolu Vojtěch a strojovny dolu Anna (Březové Hory), Městská památková zóna Rožmitál pod Třemšínem,  Vesnická památková zóna Drahenice - Račany,  Vesnická památková rezervace Drahenice. 

Před podáním žádosti o závazné stanovisko přípravnou a projektovou dokumentaci obnovy projedná v průběhu jejich zpracování vlastník nebo projektant se zástupcem NPÚ Praha.

slohová architektura, stavitelství a urbanismus Ing. Marketa Lindauerova (lindauerova.marketa@npu.cz), 274008270, 606852827

lidová architektura Mgr. Markéta Hanzlíková (hanzlikova.marketa@npu.cz), 606 756 336, 274 008 264

technické stavby Ing. Otakar Hrdlička (hrdlicka.otakar@npu.cz), 274008275, 606629325

zahradní architektura Ing. Aleš Rudl (rudl.ales@npu.cz), 274008 268, 602579984

archeologie Mgr. Zdeněk Neústupný (neustupny.zdenek@npu.cz), 274008209, 602252897

restaurátorství, sochařství, umělecká řemesla Mgr. Marie Kuldová (kuldova.marie@npu.cz), 274008252, 602275368

Kdy je nutno žádat závazné stanovisko:

U nemovité či movité kulturní památky, zapsané v ústředním rejstříku kulturních památek, v případě:
- údržby
- opravy
- rekonstrukce
- restaurování
- nebo jiné úpravy (nástavba, přestavba atd..), u nemovité kulturní památky také všech úprav zevnitř i vně objektu.

U nemovitostí, které nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v ochranném pásmu, na hranici ochranného pásma, nebo v jeho těsné blízskosti, Městské památkové zóně, Vesnické památkové zóně, Vesnické památkové rezervaci , v případě:
- zamýšlené stavby
- stavební změny (osazení střešních oken, zateplení objektu, nové otvory pro okna a dveře
- udržovacích prací (oprava a výměna oken, dveří, nátěr a oprava fasád, výměna střechy a klempířských prvků)
- osazení reklamního značení všechny stavební úpravy, které mají vliv na vzhled objektu ( např. výměna oken, oprava fasády, výměna střešní krytiny, stavba plotu, zateplování fasády….)terénní úpravy ( např. bourání či stavba opěrné zdi, kácení dřevin na veřejném prostranství….)
umístění všech vývěsních tabulí, reklamních štítů a poutačů, a to i těch, které nepodléhají schvalovacímu řízení stavebního úřadu

Evidence kulturních památek - Kulturní památky se zapisují do Ústředního seznamu kulturních památek České republiky, který vede Národní památkový ústav, ústřední pracoviště - Valdštejnské nám. 3, 110 00 Praha.  Seznamy a informace o nemovitých kulturních památkách jsou veřejně přístupné v systému Monument a lze je získat na internetu www.npu.cz.

Svatá Hora - kostel Panny Marie s klášterem je národní kulturní památkou, její okolí je však součástí památkového ochranného pásma kostela Svatého Jakuba Většího.

Žádost podává vlastník (případně vlastníci), správce, uživatel nemovité kulturní památky, objektu, který se nachází v ochranném pásmu, na hranici ochranného pásma, nebo v jeho těsně blízskosti, městské, vesnické památkové zóně nebo rezervaci písemně, na formuláři: V žádosti o závazné stanovisko je nutno uvést podrobné údaje o nemovitosti a stavebním záměru, jméno příjmení, datum narození a bydliště žadatele. Pro žádost se doporučuje použít připojený formulář, který je zpracován ve dvou variantách pro žádost o závazné stanovisko k obnově kulturní památky a žádost o závazné stanovisko ke stavbě, stavební změně nebo udržovacím pracím na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale nachází se v památkové zóně, rezervaci nebo ochranném pásmu. K žádosti je třeba přiložit fotodokumentaci řešeného objektu, doklady o vlastnictví k nemovitosti, projekt stavby, pokud byl zpracován, a další přílohy podle poučení na formuláři. Pokud žádost trpí vadami, tzn. že chybí některé náležitosti, vyzve správní orgán žadatele k doplnění žádosti a řízení je přerušeno. Lhůta pro vydání závazného stanoviska neběží. Správní řízení je zahájeno bezvadnou žádostí, nebo doplněním žádosti o závazné stanovisko, tzn. že podaná žádost netrpí vadami.  Žádost se podává k Městskému úřadu Příbram, stavební úřad a územní plánování - památková péče. Dnem podání žádosti je zahájeno správní řízení, které je vedeno podle zákona č. 500/2004 Sb. ( správní řád ). Pokud je žádost bezvadná, následuje další krok. Památková péče si vyžádá písemné vyjádření k záměru u Národního památkového ústavu (NPÚ) Praha. Když jej obdrží vydá závazné stanovisko, nebo rozhodnutí k záměru. 

Formuláře:  žádosti můžete vyplnit elektronicky (u žádosti památkově chráněné území je předvyplněný návod , vyplňte dle tohoto návodu své údaje). 

Lhůty pro vyřízení žádosti: Lhůtu pro vyřízení žádosti – vydání správního rozhodnutí (závazného stanoviska) stanoví zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení, a to 30 dní, ve složitých případech 60 dní.

Právní předpisy: Nový zákon o státní památkové péči č. 20/1987 Sb. (aktualizace 15.8.2022) a prováděcí vyhláška č. 66/1988 Sb. ,Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) a Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností: Při nedodržení podmínek závazného stanoviska a při provádění stavebních úprav bez závazného stanoviska uloží odbor stavební úřad a územní plánování-památková péče Městského úřadu Příbram pokutu. Pokuta může být uložena až do výše 2.000.000,-Kč.

 

Pracovníci památkové péče 
Ing. Kateřina Sýkorová, Dita Mottlová, DiS.


 

 Počet zobrazení: 25438 | Aktualizováno: 28. 07. 2021