Žádost o povolení stavby komunikace nebo její změnu

0 0 0

Kde můžete záležitost vyřídit:
Městský úřad Příbram, Odbor silničního hospodářství, Gen. R. Tesaříka 19 ,261 01 Příbram

Základní informace:
Týká se silnic II. a III. třídy v působnosti MěÚ Příbram, dále místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v obcích v působnosti MěÚ Příbram. Písemná žádost adresovaná Odboru silničního hospodářství, je zaevidována a po kontrole její úplnosti a projednání je vydáno stanovisko, které je buď zasláno poštou žadateli nebo je možno dohodnout osobní převzetí

Lhůta pro vyřízení:
Lhůta pro vyřízení je 30 dní, při zvlášť složitých případech 60 dní.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod:
Žadatel musí být právnickou osobou nebo jejím oprávněným zástupcem nebo fyzickou osobou způsobilou k právním úkonům a k právům a povinnostem

Další účastníci řízení:
Dopravní inspektorát - Policie ČR, další účastníci řízení a dotčené orgány státní správy podle konkrétních podmínek stavby.

Formulář, kde je k dispozici:
Tiskopis formuláře žádosti lze získat na Odboru silničního hospodářství MěÚ Příbram nebo je ke stažení zde:
Tiskopis žádosti ohlášení stavby komunikace
Tiskopis žádosti o stavební povolení
Tiskopis žádosti o změnu stavebního povolení PK

 

Právní předpis podle kterého se postupuje:
• zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
• prováděcí vyhlášky k výše uvedenému zákonu
• zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
• vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Správní (případně jiný) poplatek:
Správní poplatek činí 10 000,- Kč u povolení stavby, u povolení stavební úpravy činí 2 500,- Kč, u povolení změny stavby činí 500,- Kč. Správní poplatek je nutné uhradit před vydáním rozhodnutí a to buď hotově v pokladně MěÚ Příbram nebo po dohodě převodem z účtu na účet nebo poštovní poukázkou.

Opravné prostředky:
Odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje cestou Odboru silničního hospodářství MěÚ Příbram, odvolání je nutné podat do 15 dnů ode dne obdržení rozhodnutí

Související:
• zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
• zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání územi
zákon č. 502/2006 Sb., o změně vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu
vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

Poznámky:
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:
• pokuta až do výše 2 000 000,- Kč u fyzické osoby
• pokuta až do výše 2 000 000,- Kč u právnické nebo podnikající fyzické osoby

Za správnost návodu odpovídá:
Mgr. Ondřej KlečkaPočet zobrazení: 9182 | Aktualizováno: 29. 09. 2013