Podklady k 23. zasedání ZM Příbram dne 12. 12. 2016

0 0 0

Pozvánka na 23. zasedání Zastupitelstva města Příbram, které se koná dne 12. prosince 2016 od 16.00 h v jednacím sále v Příbrami I,  nám. T. G. Masaryka, čp. 121 (bývalá budova RD Příbram)
 

Program:

1 a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
1 b) Schválení programu jednání
1 c) Informace rady města
2) Opakovaná žádost o prodej částí pozemků p. č. 3167/11 a p. č. 3167/25, oba v k. ú. Příbram, dokument
3) Návrh rozpočtu na rok 2017, dokument
4) Schválení vstupu města Příbram do Destinační společnosti Brdy, dokument
5) Návrh termínů jednání Rady města Příbram a zasedání Zastupitelstva města Příbram na rok 2017, dokument
6) Stanovení paušální částky jako náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva města na rok 2017, dokument 
7) Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.07.2016 do 30.09.2016 včetně plnění usnesení ZM za minulá období, dokument
8) Návrh plánu práce kontrolního výboru na 1. pololetí 2017, dokument
9) Dar pro město Příbram s určením pro JSDHO Příbram – Březové Hory, dokument
10) Darování stanic Tísňové péče Areíon Životu – 90, spolek, dokument
11) Žádost o dotaci SK SPARTAK Příbram, o. s., dokument
12) Žádost o prodej části pozemku p. č. 1106/37 v k. ú. Příbram, dokument
13) Návrh na revokaci usnesení č. 86/2014/ZM a č. 88/2014/ZM ze dne 15.12.2014, dokument
14) Žádost o prodej pozemků p. č. 399/12, p. č. 460/6, p. č. 460/7, p. č. 468/1 a p. č. 468/8, vše
v k. ú. Trhové Dušníky, dokument 
15) Žádost o prodej části pozemku p. č. 231/3 o výměře cca 25 m2 z celkové výměry 70 m2 v katastrálním území Kozičín, dokument
16) Dvě žádosti o prodej stejné části pozemku p. č. 754/1 v katastrálním území Lazec, dokument
17) Návrh na směnu části pozemku p. č. 515/93 o vým. cca 12 m2 za pozemek p. č. 515/138 vše v katastrálním území Březové Hory, dokument
18) Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu nemovitostí ze dne 04.12.2003, dokument
19) Různé
20) Diskuse, interpelace, závěr Počet zobrazení: 3467 | Aktualizováno: 02. 12. 2016