Podklady k 27. zasedání ZM Příbram dne 21. 6. 2021

0 0 0

 

Pozvánka na 27. zasedání Zastupitelstva města Příbram, které se koná dne 21. června 2021 od 16:00 hod. v Estrádním sále v budově Divadla A. Dvořáka Příbram, Příbram VII, Legionářů 400
 

Program:

1 a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
   b) Schválení programu jednání
   c) Informace rady města
2) Návrh rozpočtového opatření – změna rozpočtu města na rok 2021, dokument
3) Zpráva o hospodaření města Příbram za rok 2020, závěrečný účet a účetní závěrka od 01.01.2020 do 31.12.2020, dokument, příloha č. 1, příloha č. 2, příloha č. 3, příloha č. 4, příloha č. 5, příloha č. 6, přílohu č. 7 nelze pro její velikost vložit - do materiálu je možno nahlédnout na Odboru ekonomickém
4) Žádost o návratnou finanční výpomoc, dokument
5) Přísedící Okresního soudu v Příbrami, dokument
6) Návrh změny Obecně závazné vyhlášky č. 3/2021 o nočním klidu, dokument
7) Žádost o dotaci TV Fonka, dokument
8) Uzavření pracovněprávního vztahu mezi členem zastupitelstva a městem Příbram, dokument
9) Žádost o individuální dotaci – Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram I, Na Příkopech 104, dokument
10) Žádost o prodej pozemku p. č. 1373/10 a části pozemku p. č. 1373/11, oba v katastrálním území Příbram, dokument
11) Návrh na prodej části pozemku p. č. 3212/1, části pozemku p. č. 3824/27 a části pozemku p. č. 3824/66, vše v katastrálním území Příbram, dokument
12) Dvě žádosti o prodej pozemku p. č. 3823 v katastrálním území Příbram, dokument
13) Žádost  o  prodej  pozemku p. č. 354/88 a části pozemku p. č. 359/8 o výměře cca 10 m2 z celkové výměry 2079 m2, oba v katastrálním území Háje u Příbramě, dokument
14) Návrh na prodej části pozemku p. č. 3212/1 o výměře 56 m2 z celkové výměry 1552 m2 v katastrálním území Příbram, dokument
15) Výkup části pozemku p. č. 594 o výměře 55 m2 z celkové výměry 122 m2 v katastrálním území Příbram, dokument
16) Žádost o prodej pozemku p. č. 354/87 v katastrálním území Háje u Příbramě, dokument
17) Žádost o směnu pozemků v katastrálním území Příbram, a to částí pozemků p. č. 2646/1, p. č. 2648 za dvě části pozemku p. č. 2644, dokument
18) 1) Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram č. 901/2018/ZM 
       2) Návrh na sepsání souhlasného prohlášení o nabytí vlastnické práva vydržením, dokument
19) Žádost o prodej části pozemku p. č. 2735/5 o výměře cca 220 m2 z celkové výměry 370 m2 v katastrálním území Příbram, dokument
20) Nabídka bezúplatného převodu pozemků p. č. 2634/21, p. č. 2655/4, p. č. 2732/29 a části p. č. 2633/1, vše v k. ú. Příbram, dokument
21) Žádost o prodej části pozemku p. č. 971/1, jehož součástí je stavba č. p. 266,  Příbram I, a o prodej pozemku p. č. 972/3, to vše v k. ú. Příbram, dokument  
22) Žádost o prodej pozemku p. č. 2738/1 v katastrálním území Příbram, dokument
23) Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku na provoz kašny u Okresního soudu v Příbrami, dokument
24) Nabídka na bezúplatný převod pozemku p. č. 2081/5 v k. ú. Příbram, dokument
25) Žádost o prodej, případně  směnu  částí  pozemků p. č. 3613/1 a p. č. 3177/2, vše v katastrálním území Příbram, dokument
26) Žádost o prodej pozemků p. č. 3621/8 a p. č. 3621/12, oba v katastrálním území Příbram, dokument
27) Výpůjčka jednací místnosti v budově MŠ v ulici Žežická, dokument
28) Žádost o individuální dotaci TJ Sokol_Stavební - oprava ohradní zdi, dokument 
29) Různé
30) Diskuse, interpelace, závěr 

Mgr. Jan Konvalinka, starostaPočet zobrazení: 1377 | Aktualizováno: 07. 07. 2021