Podklady k 3. zasedání ZM Příbram dne 28. 1. 2019

0 0 0

 

Program:

1 a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
1 b) Schválení programu jednání
1 c) Informace rady města
2) Dohoda o narovnání mezi městem Příbram a správcem konkursní podstaty úpadce Příbramská teplárenská a. s., dokument
3) Pokyny k zaujetí stanoviska města Příbram při rozhodování o výsledcích výběrového řízení
na prodej některého majetku města Příbram při společném prodeji s prodejem závodu úpadce Příbramská teplárenská a. s., dokument
4) Návrh rozpočtu na rok 2019, dokument
5) Podání žádosti o dotaci na projekt „Obnova místních komunikací v Příbrami“, dokument
6) Výsledek kontroly na úseku pohřebnictví provedené u města Příbram, dokument
7) Návrh Obecně závazné vyhlášky města k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství a ochraně veřejné zeleně, dokument
8) Návrh Obecně závazné vyhlášky, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství, dokument
9) Návrh na zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 3/2001 ze dne 19.12.2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Příbram včetně systému nakládání se stavebním odpadem, dokument
10) Žádost o prodej částí pozemků p. č. 4514/1, p. č. 4514/7 a p. č. 4516/1, vše v k. ú. Příbram, dokument
11) Sepsání souhlasného prohlášení o nabytí vlastnického práva vydržením pozemků p. č. 925
a p. č. 3170/4, oba v katastrálním území Příbram, dokument
12) Různé
13) Diskuse, interpelace, závěr 

 Počet zobrazení: 2322 | Aktualizováno: 16. 01. 2019